Bildts Diktee levert nije winner op

Oflopen donderdeg 13 april worde ’t Bildts Diktee houwen. Deuze keer in ’t MFC ‘Ons Huis’ in St.-Anne. ‘t Waar de sesde keer op rij dat Bildts Aigene ’t diktee organiseerde. Na de start in ‘De Struverij’ in St.-Anne is d’r derna ’n bezite brocht an Nij Altoena, St.-Jabik, Ouwe-Syl en Froubuurt. En alle keren waar d’r ’n ândere winner en ok dut jaar leverde ‘t ’n nije kampioen op.

’t Diktee waar skreven deur Jan de Groot en dut diktee had aigenlik, neffens Jan sels, gyn onderwerp. ’t Gong in hoodsaak over ’t brúkken fan ‘e Bildtse taal: je motte ’t brúkken blive. Jan had in syn tekst woorden set die’t in deuze tiid sproken worre en dan dinke je dat je dan wete hoe’t je soks skrive motte. Dat fiel nag niet met foor de soa’n fyftyn deelnimmers.

Ja, stik of fyftyn! Dat hadden d’r om ôns wat meer weze kinnen. Ali Bronger benadrukte in hur welkomstwoord ok dat ‘e Olympise gedachte belangryk waar: “Metdoen is belangriker as winne.” Ankem jaar dus allegaar komme! Dan ’t diktee make, even bijprate, dranky an ‘e bar en ’t d’r even over hewwe werom at je befoorbeeld ‘kebouter’ sêge, maar ‘kabouter skrive. Dink ok an ‘kemissy’ sêge en ‘komissy’ skrive en ‘kantine’ skrive en ‘kentine’ sêge.

Marian de Jong, bestuurslid fan Bildts Aigene, lâs om te beginnen ’t hele diktee foor om dut derna sin foor sin te doen. In die sin stonden de woorden die’t ‘e deelnimmers infulle mosten. En der satten best wat instinkers bij. Wete jim hoe’t je ‘maitiid’ skrive? Of ‘fergrieme’? Om maar niet te praten over ‘mîgeklapper’ of ‘miig?’ ’t Waar foor de meesten fan ôns ’n gefoel fan óf “Oh ja, is ok soa” óf ’n hele openbaring. Je kinne fansels altiten nag op les fan ’t winter of ’n digitale kursus Bildts folge.

Weer werom na de aven sels. Na ’t infullen fan de 21 woorden worde d’r nag froegen naar ’n fertaling fan acht Nederlânse woorden. Wete jim ’t Bildtse woord foor ‘welbespraakt’? Dat Is ‘bekfast’! Mooi dos? En dat ’n ‘litteken’ ’n ‘groede’ is en gyn ‘huudskeurtsy’? Hoewel, dat lêste woord mooi bedocht is fansels.

De sjury brúkte deuze fertalings as ‘shoot-out’ at d’r goenent gelyk aindigden. En dat waar ’t gefal: de fier bêsten hadden fier en fijf fout, soadat de fertalings de útslag gaven. Dârde worde Geke Postma-Postma, op ‘e foet folgd deur Femke Keizer. Sij kregen baidegaar ’n waardebon foor ’n Bildts boek of tegeltsy. Eerste worde, met dank an de fertalings, Janny Bouma-van Dijk. Fan harte. ’n Waardebon, ’n bos blommen en de wisselbeker waar hur priis. En fansels ’t kollektorsitem: de paraplú met ‘t logo fan Bildts Aigene.

Wille jim hore of sien hoe’t deuze aven ferliep? Jan Keizer set ’t in korten op ‘t Youtube-kanaal fan Bildts Aigene/Bildts Filmhuus, Klaas Dankert het opnames maakt foor radio ‘Eenhoorn’ en Jelke de Jager het as fotograaf fan soawel Bildts Aigene as Bildt.nu ’n stikminnig foto’s maakt. Dank hierfoor.

En soa as eerder said: ankem jaar allegaar metdoen!

(foto: Jelke de Jager)