Category - Nijs

Nijs

Flachys te koop bij Bildts Aigene

Lessen kwam ’n bestuurslid fan Bildts Aigene bij de kassa’s fan ’n súppermet ’n man teugen die’t in ’n skoetmobyl sat. Hij had ’n Frys flachy an syn...

Nijs

Foorsitter Coos van Kooten nimt ôfskaid

Na ’n perioade fan seuven jaar het Coos van Kooten dînsdeg 20 oktober l.l. ôfskaid nommen as bestuurslid fan Stichting Bildts Aigene werfan de leste fier as...

Nijs

Bildts Aigene deelt mondkappys út

Fijf bestuursleden fan Bildts Aigene deelde dînsdegoverdâg mondkappys út in ’t sintrum fan St.-Anne. Dut in ’t kader fan de Taalkampanje fan gemeente...

Nijs

De Taalkampanje dendert deur

De taalkampanje in gemeente Waddenhoek is nou drie weken onderweegs. En wij mâge wel sêge dat ‘t ’n súkses is. D’r wort feul andacht geven an deuze kampanje en...

Nijs

Maak gyn gebrúk fan mijnwoordenboek.nl

D’r is de leste tiid wat opskudding ontstaan over mijnwoordenboek.nl. Der staat namelik ok ’n woordelist fan ’t Bildts op. En dat is nou krekt ’t probleem...

Nijs

Digibildts feul goedkoper worren

Binne jou wel ’s op www.digibildts.nl weest? Ni, dan motte jou dat foor de arighyd ’s doen. Op dut stoit staan d’r befoorbeeld arige fertaaloefenings op. En ok...

Nijs

Bildts Aigene en de fotowedstriid

Lessen stuurden wij ’n bericht út dat wij ’n fotowedstriid útskrive. D’r binne al flink wat reaksys op kommen en der binne wij fansels wiis met. Met dut stikky...

Facebook

De tekst en inhoud achter de folgende angeven links binne bútten ferantwoording fan Stichting Bildts Aigene.

Openingstiden