Category - Nijs

Nijs

Filmoverdâg op 14 febrewary 2020

As kines sâgen wy froeger út naar ’n filmoverdâg. Dan gongen wy op ’n woensdeg naar ‘Ons Huis’ en kregen wy ’n film te sien. En wat goed is, mot ok blive...