Kollum Gerard de Jong: Dialekt

‘Ik bin heel blij dat ik ’t dialekt weer leven inbloezen hew. Dialekten over de hele wereld storve út, wilens ’t soa’n belangryk part fan ôns wuttels is, fan wer’t wij weg komme en wer’t ôns woorden en taal wegkomme.’ Instimmend applaus, twee weken leden in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag, doe’t sanger-fersyskriver PJ…

Lees meer

Kollum Gerard de Jong: Utfanhuus

De leste keer dat se bij ôns útfanhuus waar, waar in 2019. Al even leden, maar met drokte en de koronatiid is dat hoe’t ’t gaat. Elise is de dochter fan Mirjam’s broer en mot omme en tante teugen ôns sêge. Al loof ik niet dat se dat ok maar een keer said het. Soa…

Lees meer

Presintasy Dorpskanon: start fan mooi projekt Bildts Aigene

Saterdeg 29 oktober l.l. besochten krapan feertig mînsen de presintasy fan de Dorpskanon fan ’t Bildt. Leendert Nauta fan Bildts Aigene fertelde wat ’n kanon nou aigenlik krekt is. ’n Kanon is niks âns as ferhalen die’t de geskidenis fan ’n dorp, of in ôns gefal, ’n streek beskriift. Na de útleg fan Leendert waar…

Lees meer