Kollum Gerard de Jong: Dialekt

‘Ik bin heel blij dat ik ’t dialekt weer leven inbloezen hew. Dialekten over de hele wereld storve út, wilens ’t soa’n belangryk part fan ôns wuttels is, fan wer’t wij weg komme en wer’t ôns woorden en taal wegkomme.’

Instimmend applaus, twee weken leden in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag, doe’t sanger-fersyskriver PJ Harvey tidens ’t Crossing Border-festival út hur poëzybundelOrlam foorlâs en intervjoed worde. Harvey werkte acht jaar an de bunnel, ’n magys-naturalistys epos, skreven in de taal fan hur wuttels, ’t Dorset dialekt. Dut dialekt, fortkommen út ’t West-Saksys, is een fan de fier dialekten in ’t Oud-Ingels, met ’n groate infloed út ’t Noors.

Harvey maakte ’n stúddy fan ’t dialekt en sette ’t soa weer op de kaart. Se lâs d’r in Den Haag stikken út foor, wilens op ’t skerm achter hur de Ingelse fertaling projekteerd

worde, soadat wij ’t ferskil tussen ’t Ingels en ’t Dorset sien konnen (bumble bee is dumbledore, world is wordle, janke as ’n kynd is bleare).

Hest gyneen praat ’t nag. De literatuur en poëzy droogde op na de 19e eeuw, doe’t ’t dialekt rap in onbrúk raakte. Dat had alles met de industriële revolússy te krijen. Deur de anlêg fan spoorrails fan Londen naar ’t súdwesten kwam met de nije besoekers ok ’t Ingels út Londen en omstreken met. (’t is ’n nije tiid, maar de negative infloed fan ’n trainlyn en mobiliteit op de aigen (klaine) talen is ’n fait der’t wij ’t – dink an de Lelylyn – feul te min over hewwe).

’n Dâg later waar ik avens bij ’t eerste Franeker Diktee. De Franekers hewwe met ’n woordeboek forig jaar hur groatste wîns in ferfulling gaan laten. ’t Is ’n ferrekt klain kluppy dat hur met passy inset foor hur aigen taal, maar hur enthoesjasme werkt ansteeklik. Se maakten d’r met hest kynderlike blijens ’n onkompliseerd taalfesy fan. Met de woorden en taal út hur aigen jeugd of nag langer leden, om se soa weer deur te geven an de toekomst.

Bron: Leeuwarder Courant, kollum Gerard de Jong, 15-11-2022