Presintasy Dorpskanon: start fan mooi projekt Bildts Aigene

Saterdeg 29 oktober l.l. besochten krapan feertig mînsen de presintasy fan de Dorpskanon fan ’t Bildt. Leendert Nauta fan Bildts Aigene fertelde wat ’n kanon nou aigenlik krekt is. ’n Kanon is niks âns as ferhalen die’t de geskidenis fan ’n dorp, of in ôns gefal, ’n streek beskriift.

Na de útleg fan Leendert waar de eer an Aldert Cuperus, de kinner fan ’e Bildtse geskidenis, om de kanon te ontbloaten deur ’t forttrekken fan de Bildtse flâg en dermet elkeneen toegang te geven tot ôns kanon.

Bauke Folkertsma, de man achter ’t projekt Dorpskanons gâf ’n algemene toelichting op de sait en derna waar ’t woord an ’e mînsen die’t d’r al ’n hutsy met doende binne. Dut ploechy mînsen fanút de Bildtdorpen fersamelden ferhalen en drie fan hur fertelden over een fan hur keuzes. Soa fertelde Geertje Kingma út naam fan Froubuurt over ô.â. kapper Theun van Gelder, Sytse Keizer (Ouwe-Syl) over de grînzen fan ’t Bildt en Theun Bouma fan St.-Anne ô.â. over ’t gasfebryk en de K.L.M.V.

In de kanon fan ’t Bildt komt dus nou al fan alles foorbij: ferhalen over ’t ontstaan fan ’t Bildt, maar ok informasy over befoorbeeld ’t sjemfebryk, De Vlaswiek, J.P. van der Bildt, ’t ouwe postkantoor fan St.-Anne, de feerhaven fan Swarte Haan en nag feul meer. En júst dat lêste is belangryk: wat is d’r nag meer te fertellen? Ferhalen die’t ’n beeld geve fan ’t Bildt, hur geskidenis, hur mînsen, bedriven of gebouwen.

Die saterdeg waar de start fan dut mooie projekt dat in ’e loop fan ’e tiid útgroeie kin (aigenlik: mot) ant ’t naslagwerk foor ’t Bildt. ’t Mooie is namelik dat je niet alleen ’t eerste klaine stikky sien over ’n bepaald onderwerp, maar dat je deurklikke kinne op foto’s, filmpys en kranteknipsels, soadat je ’n kompleet beeld krije.

Foor dut útgroeien hewwe wij jim norig: wat foor ferhalen wete jim? Wat foor onderwerpen wille jim in deuze kanon? Je hoeve hierfoor niet in ’n werkgroepy te sitten, maar je kinne op aigen manneboet ferhalen anlevere. Fia ôns websait www.dorpscanonshetbildt.nl kinne jim reaksys geve op de bestaande ferhalen, at jim befoorbeeld meer wete of saken sien die’t niet helendal kloppe.

Jim kinne op deuze sait ok nije onderwerpen angeve. En binne jim niet soa goed in ’t kompjoeterwerk, dan is dat gyn belimmering, want wij kinne hier wat in betekene.

Ons kanon is, soa’t wij nijs al saaien, niet klaar: soa wille wij ok graag alle teksten, naast ’t Nederlâns, in ’t Bildts op ’e sait sette. En nageraden kinne de ferhalen útgroeie ant dorpskoiers, met ferwizings na de fînsters. Nag genog te doen, maar ’t is nou al ’n mooi projekt dat alleen maar beter worre kin.

Dut projekt fâlt onder www.dorpscanon.nl, der’t Bauke Folkertsma foor heel Frysland de inisjator is. Op deuze websait staan al ferskaidne dorpen, maar nag lang niet alles. Sien ok www.deeenaa.nl.

Foor ’t Bildt hewwe wij koazen foor ’n overkoepelende kanon, ônder de naam www.dorpscanonshetbildt.nl, maar ok alle dorpen binne ôfsonderlik te finen.

Meer wete? Mail of bel naar info@bildtsaigene.nl, 06-45657383 of reageer fia de websait fan de kanon www.dorpscanonshetbildt.nl

Foto: Jelke de Jager.