Ankête over de streektalen weronder fansels ok Bildts

De provînsy doet ’n ankête na de streektalen in Frysland. ’t Sou mooi weze dat alle Bilkerts hier ok an met doen souwen en ’t infulle. Dut is de link: https://provinsjefryslan.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_6lovbqUWBUbBFfo?fbclid=PAAabUnKnC82IIp1gSnQDaAuNkOUk6g4MS1Pb1pCNd1X2exsSsHqVnzIR8sos    

Lees meer

Kollum Gerard de Jong: Opnames

‘Op ’t feld binne dúzzenden muzen. Die hewwe klaine oochys en die trippele met hur klaine foetsys flug over ’t sând. En wij foere se, âns frete se ’t boerelând op.’ Ut de speakers klinkt ’n Philip Bloemendal-achtige stim. ’t Fries Film & Audio Archief (FFAA) het tegaar met de Fryske Akademy en Tresoar geluudsopnames…

Lees meer

Tresoar komt op 27-09 naar ’t Bildt toe!

In ’t Bildts is’t fansels: “Tresoar komt na dij toe.” Hm, dat klinkt al wat draigend at je ’t op ’n bepaalde toan útspreke, maar soa is’t niet bedoeld. In teugendeel: Tresoar en Bildts Aigene noadige jim just fan harte út om bij deuze lezing fan Tresoar anwezig te wezen. Graag sels! Deuze aktiviteit is…

Lees meer

Kollum Gerard de Jong: Utsuge

De búttentafel ston fol, as ôfskaid: selsbakte keeskoekys, flais, sjips, en se skonken witte wyn. Wij keken út over ’t Frânse heuvellandskap, met bossen om ôns hine en an ôns foeten ’n aigen swimbad. Behalve dat ik foor ’t eerst in myn leven deur langpoaten te grazen nommen bin – ik docht onantastber te wezen,…

Lees meer