Herinnering: Tresoar komt op 27-09 naar ’t Bildt toe!

In ’t Bildts is’t fansels: “Tresoar komt na dij toe.” Hm, dat klinkt al wat draigend at je ’t op ’n bepaalde toan útspreke, maar soa is’t niet bedoeld. In teugendeel: Tresoar en Bildts Aigene noadige jim just fan harte út om bij deuze lezing fan Tresoar anwezig te wezen. Graag sels!

Deuze aktiviteit is op dînsdag 27 septimber e.k. om 19.30 uur in ’e bibletheek fan St.-Anne. Tresoar komt dan op ’t Bildt op bezite as onderdeel fan de tour. Dut om’t men in ’n jubileumjaar sit, want Tresor bestaat dut jaar twintig jaar. Derom geeft Bert Looper lezings op lokasys deur heel Frysland. Fansels het Bildts Aigene hur hier ok foor anmeld.

De slikwerker wort op deuze avend as útgangspunt nommen, om’t Bildts Aigene ’t jaar 2023 útropen het as ’t ‘Jaar fan de Slikwerker.’ Looper kônsintreert him feerder op ’e ontwikkeling fan de Frise identiteit en de fraag hoe’t de Bildtse identiteit hier al as niet ’n plakky kregen het. Maar ok hoe’t je de toekomst sien motte at je streve om de Bildtse identiteit te behouwen.

’t Sou mooi weze at jim ok even delkomme. Elkeneen is fan harte welkom