Bildts Aigene staat op ’e ‘Rembrandtmarkt’

Op saterdeg 6 augustus e.k. staat Bildts Aigene op de ‘Rembrandtmarkt’. Op deuze gesellige met binne wij fansels alle jaren te finen. Wat fâlt d’r bij ôns dissy te rêden? D’r binne weer prachtige foto’s te bekiken, d’r is ’n priisfraag, d’r binne boeken en meer spul over ’t Bildt en ’t Bildts te koop…

Lees meer

Kyk ’s wat ik fon op ’e sôlder (2)

In de achterkamertsys fan ôns argyf fonnen wij lessen allegaar opstellen die’t ooit skreven binne foor ’t eksamen Bildts. Dat waar ’n heerlike ferrassing. En dan prate wij over opstellen die’t soms wel dartig jaar oud binne. Der mosten wij fansels wat met doen. En dat doen wij ok. Wij hewwe d’r foor koazen om…

Lees meer

Kollum Gerard de Jong: IIsbaan in ’n hittegolf

Je krije niet faak wat je hewwe wille. ’t Is faak te min, of weer te feul, wat âns of wat dat d’r niet eens op likent. Wêrm seumerweer is meer as welkom, maar soa bot at ’t forige week waar hoeft ’t nou ok weer niet. Ik mot d’r niet an dinke dat wij…

Lees meer

Kyk ’s wat ik fon op ’e sôlder (1)

In de achterkamertsys fan ôns argyf fonnen wij lessen allegaar opstellen die’t ooit skreven binne foor ’t eksamen Bildts. Dat waar ’n heerlike ferrassing. En dan prate wij over opstellen die’t soms wel dartig jaar oud binne. Der mosten wij fansels wat met doen. En dat doen wij ok. Wij hewwe d’r foor koazen om…

Lees meer

Even ’n bijprater

Goeie. Jim sitte nou op ôns sait of op ôns facebookbladsy. Fijn dat jim even omdinken hewwe foor Bildts Aigene. Spitig genog hewwe wij op ’t stoit niet ’n prot nijs. ’t Is nou ok fekânsytiid, maar dochs fine wij dat wij jim even bijprate motte. Metten Na de korona binne wij fansels al in…

Lees meer

Kollum Gerard de Jong: Identiteit

“Ik fiel my op it earste plak Frysk, dêrnei Europeesk en dan pas Nederlánsk.” In ’n mooi gesprek met Jacob Haagsma (LC Freed, frijdag 8/7) laai de talintfolle Frise rapper Pieter Zijlstra syn geloofsbrieven op tafel. Ferfang ‘Frysk’ deur Bildts en ’t is myn folgorder. ’t Weerklonk omdat ’t nou ’s niet ’t ferhaal waar…

Lees meer

Kollum Gerard de Jong: Fuur

Ik sit op ’n banky op ’t dorpsplain de wervelwyn om mij hine te bekiken. Honderten mînsen die’t feestfiere, drinke, ete, singe. Fan links komt tradisjonele floitmezyk, fan rechts populêre mezyk der’t de jongeren instudeerde dânsys op doen. Op de muren fan de gebouwen om ’t plain hine dânse de skâden fan ’t fuur. Boatsys…

Lees meer