Kollum Gerard de Jong: IIsbaan in ’n hittegolf

Je krije niet faak wat je hewwe wille. ’t Is faak te min, of weer te feul, wat âns of wat dat d’r niet eens op likent. Wêrm seumerweer is meer as welkom, maar soa bot at ’t forige week waar hoeft ’t nou ok weer niet. Ik mot d’r niet an dinke dat wij der seumerdâgs ’n hele trits achternander fan hewwe.

En dan hewwe je de wêrmte had, maar derna laat ’t him met gyn mooglikhyd weer ferdrive, deuren en rútten open of niet (de LC Webshop kin nag soa faak airco’s anprize, dêr trek ik ’n grîns: die komt d’r bij ôns niet in). ’t Sweet brak mij út in Museum Opsterlân, ôflopene donderdeg, en ik waar sichtber niet de enige. De 37 graden fan twee dagen d’rfoor had besloaten in ’t gebou hangen te bliven. Ik dink omdat ’t die aven over iisbanen gong.

Utgever Eddy van der Noord hout wel fan ’n grap, maar ok hij had twee jaar leden niet bedocht dat IIsbaan in de maityd – eksposisy en boek met skilderijen fan Hendrik Elings

foto’s fan Baukje Venema en gedichten fan twaalf skrivers, weronder ik – ten doop houwen worre sou in sokke mâle timperaturen. Korona had de presintasy fan ’t prachtige boek lykwel al ’n paar keer dwars sitten. ’t Museum brocht útkomst en waar de figuurlike houtene stoel der’t Eddy achteran reedrije kon om ’t projekt dos nag de andacht te geven die’t ’t ferdient.

Soa hadden wij ’t bij de opening fan de eksposisy dêr bij ’n graad of 26 over iisbanen, naken reedrije, Hilbert ‘je moet nog een rondje!’ van der Duim en de nobele maar ferloren kûnst fan ’t infullen fan rôndetiden, froeger, op ’n krantepagina. ’t Kin ok alleen op soa’n aven dat je een tun ’t liif lope die’t je fertelt hoe’t se seuventyn jaar lang Piet speuld het, doe’t ôns pake Sunterklaas waar, op ’n legere skoal in St.-Anne. Dat hij in 1999 – ’t jaar foor syn ferstorven – saai dat ’t niet soa goed gong, ’t meskien syn leste keer waar; wat ’t ok weze sou. En dat se derom doe dânst hewwe.

Iis en Sunterklaas op ’n hite aven in july in Gorredyk. Heel soms krije je presys wat je hewwe wille. Je motte alleen niet fan teforen wete wat dat is.

Bron: Leeuwarder Courant, kollum Gerard de Jong, 26-07-2022