Wille jou ok wat betekene foor Stichting Bildts Aigene?

Bildts Aigene timmert flink an ’e dyk. D’r binne allegaar plannen. In augustus is befoorbeeld ’t Bildtse taalplan útkommen. Om dut plan te realiseren, hewwe wy meer bestuursleden en ândere frijwilligers norig.

Ok foor de ôfdelings History, Edukasy en Kultuur soeke wy mînsen die’t ôns helpe wille. Op de websait staat wat deuze ôfdelings presys doen.

En soa’t jim in de adfertînsy lezen hewwe, soeke wij ok ’n stikminnig nije bestuursleden om soa ’t bestuur út te braiden. Wat houwe de funksys in? Kinne jim dat in ’t kort even fertelle? Jawis, gyn probleem.

*Bestuurslid Aktiviteiten
’t Bedinken, metdinken en organiseren fan de aktiviteiten die’t Bildts Aigene organiseert.

*Bestuurslid Algemeen
Dut betreft foornaamlik administrative taken. Krekt as ’t bijhouwen fan foorraadlisten, regele wepsjopbestellings, argivere en nag meer taken.

*Bestuurslid Finansjeel
Wij noeme ’t dan al ‘Finansjeel’, maar hier bedoele wy gyn pinningmeester met. Foor deuze funksy is ’n finansjele achtergrônd niet norig. ’t Finansjele part wort namelik deen deur ’n administrasykentoor. ’t Is meer ’n ondersteunende funksy. Dink hierbij befoorbeeld an betale en fersture fan rekens.

Likent jou dut wel wat, dan kinne jou belle met Ali Bronger fan Bildts Aigene (06 45657383) of stuur ’n e-post naar info@bildtaigene.nl. Fansels kin elkeneen hier ok terecht at jim eerst wat meer informasy wille.

’t Sou mooi weze at wy meer hulp krije souwen, soadat Bildts Aigene meer organisere kin foor alles wat Bildts is en blive mot.