Wille jou ok wat betekene foor Stichting Bildts Aigene (part 2)?

Op ôns eerste oproep om nije frijwilligers hewwe wij al ’n stikminnig reaksys kregen. Dat fine wij fansels prachtig en binne wij och soa wiis met. Maar wij hewwe aigenlik ferlet fan nag meer frijwilligers. Hoe meer hannen hoe lichter ’t werk ommers.

Foor de ôfdelings History, Edukasy, Kultuur, Taal en foor ’t organiseren fan aktiviteiten soeke wy mînsen die’t ôns helpe wille.

Likent jou dut wel wat, dan kinne jou belle met Ali Bronger fan Bildts Aigene (06 45657383) of stuur ’n e-post naar info@bildtaigene.nl. Fansels kin elkeneen hier ok terecht at jim eerst wat meer informasy wille.

’t Sou mooi weze at wy meer hulp krije souwen, soadat Bildts Aigene meer organisere kin foor alles wat Bildts is en blive mot.