’t Broest bij Bildts Aigene

Jim merke ’t nag niet dat ’t broest, maar dat sil al gebeure, ‘waarskouwe’ wij jim alfast. Op de achtergrônd binne wij naamlik drok doende met allegaar projekten. En soa’t jim fan ôns wonnen binne, prate wij jim an ’e fooravend fan de seumerperioade even bij.

Nije bestuursleden
As eerste binne wij d’r och soa wiis met dat wij drie nije bestuursleden d’rbij hewwe en ’t toefâl wil dat derfan twee deselde achternaam hewwe: Dijkstra. Simone treedt in de foetsporen fan hur mim Grietje die’t ok in ’t bestuur sitten het fan doe nag stichting ‘Ons Bildt.’ Nou weunt Simone in Beetgum, maar se is geboren en opgroeid in Nij Altoena. Monique is opgroeid in Froubuurt, maar weunt nou al ’n hut op Ouwe-Syl. Hillechien Oppers út St.-Anne is de opfolgster fan pinningmeester Judith Alberts die’t ok út ’t bestuur gaan is. De drie frôly binne drekt deur de gort giseld, om ’t soa maar ’s te sêgen en helpe al intînsyf met an al ôns plannen.

Kynderboeken
En wat binne dan de plannen? ’n Prot. Wij hale d’r even ’n stikminnig út. D’r is in maai al ’n kynderboek in ’t Bildts (fertaald deur Kees Zijlstra) útkommen en eand dut jaar staat d’r weer ’n jeugdboek op ’t programma dat wij fan ’t Frys naar ’t Bildts fertale. Der is Bauky Luinstra met doende. Sij het ok krekt weer ’n Bildtse ferzy fan Tomke klaar.

Bildts woordeboek digital
Cees Krottje en Jeroen Slager binne drok an ’e gang om ’t Bildts woordeboek digital te krijen en dat sou ’n pallet butter in de brij weze. Der sien ’n prot mînsen al jaren naar út. At d’r derover meer nijs komt, dan krije jim dat fansels.

Sichtberens Bildt(s)
Dan binne wij met ’n projekt doende om de sichtberens fan ’t Bildts en ’t Bildts te fergroaten. Soa wille wij befoorbeeld de bôrdys an de dyk fan partikulieren, maar ok de wegwizers in ’t Bildts hewwe. Ok binne wij doende om ’n tipise Bildtse útspraak in hele groate letters út te beelden en op ’n wagen te setten om soa deuze letters te ferplaatsen naar hyltyd ’n ânder plak op ’t Bildt.

‘Jaar Fan De Slikwerker’
En dan hewwe wij dut jaar útropen tot ‘’t Jaar Fan De Slikwerker’, om’t ’t standbeeld dut jaar feertig jaar staat. D’r staan ekskurzys foor de skoalkines op ’t programma, d’r komme waarskynlik soeveniers en… d’r komt soawel ’n dokumintêre as ’n boek over ’t standbeeld, de slikwerkers fan weleer en wat d’r feerder allegaar op ’t Bildt gebeurde wat de seediken angaat; dink hierbij befoorbeeld an Plan A en Plan D.
Leendert Nauta en Janko Krist (fan ô.â. Omrop Fryslân) houwe hur doende met die dokumintêre die’t soa’n half uur dure sil. Op syn beurt het Jan de Groot ’n boek over dut projekt skreven en derin worre hest deselde aspekten behanneld as in de dokú. Bestuurslid Monique Dijkstra fersorgt de opmaak en ’t boek wort útgeven deur ‘Louise.’
De datum is nag onbekind, maar in oktober sil d’r over dut projekt ’n spesjale presintasyavend komme foor elkeneen der’t de dokú sien laten wort en ’t boek presinteerd wort.

De Bildtse skeurkalinder
En d’r komt weer ’n skeurkalinder út. De werkgroep is hier al arig feer met en de kalinder sil om oktober-novimber hine te koop weze.

Dut waar flink wat informasy, maar dan binne jim nou ok helendal bijpraat. Elkeneen ’n fijne seumerperioade toewînst en hooplik kinne wij op jim metwerking en bezites rekene at wij wat organisere. Alfast bedankt.