Stimme op Bildtse mezyk foor de Top-100

De leste dagen fan alle jaren staan altiten in ’t teken fan faste tradisys. Soa is d’r op NPO Radio 2 de Top-2000 en Omrop Fryslân het al jaren op de leste dâg fan ’t jaar de Frise Top-100.

Dat is altiten ’n och soa’n feestlike en gesellige dâg. Feul interaksy tussen presintatoren en -trises en de lústerers. Wat doen de mînsen befoorbeeld op deuze leste dag fan ’t jaar? Maar dut alles staat al in ’t skâd fan de mezyk.

De Frise Top-100 om presys te wezen. Mînsen kinne deuze maand en ok nag in desimber stimme op hur favorite platen. Dat motte dan fansels al fersys weze in de Frise taal of de mingtalen die’t ôns provînsy ryk is.

En kyk, der wille wij ’t met jim over hewwe. Soa’t wij saaien is Oudjaarsdâg ’n hele leuke radiodâg op Omrop Fryslân, fol sfeer en prachtige mezyk. Maar jim foele ’n ‘maar’ ankommen… Bildtse mezyk, dink? (wij knikke).

’t Sou namelik mooi weze at d’r ok Bildtse fersys in de Top-100 komme. Die staan d’r nou niet in, soa út ’t bloate hoofd docht. Ja, meskien ‘Tussen ’t Fliet en Swarte Haan’, maar dan hout ’t wel op.

Maar op ’t Bildt hewwe wij ommers prachtige Bildtstalige mezyk dat ok nag gau ’s bij de Omrop te horen is. Dink hierbij befoorbeeld an de Feetwarmers en Hein Jaap Hilarides. Baidegaar binne de groatste anhangbôrden fan de Bildtse mezyk, maar wat te dinke fan de Bildtse revú? Ja, dat is ok de bedoeling: jim op ’n idee bringe wer’t jim op stimme kinne.

De kommende weken sille wij op facebook gau ’s andacht bestede an ’t stimmen op de Bildtse mezyk. Dus hou ok ôns facebookbladsij in de gaten.

Motte wij stimme dan? Ja, Bilkerts, wij souwen ’t och soa priis stelle dat jim stimmen gaan op Bildtse mezyk. ’t Is gyn motten, hoor, maar ’t sou al mooi weze at jim dat doen wille.

At jim metwerke wille, gaan dan naar www.frysketop100.nl en der staat presys en dúdlik beskreven hoe’t jim stimme kinne.

Al even stimme, hoor, want meer Bildts in de Top-100 is seker niet lilk.