Skrive jim ’n gedicht foor de Bildtse skeurkalinder 2025?

De tiid gaat deur. Ja, je worre derdeur ouwer en ouwer, maar at de tiid niet deurgaan sou, dan hadden wij ok niet an ’e gang hoeven met de skeurkalinder foor ankem jaar. Dut likent wel ’n stik fan ’n gedicht. Ja, dat doen wy met opsetsin, want der gaat dut stikky over.

Foor de nije skeurkalinder hewwe wij naamlik ferlet fan nije Bildtse gedichten. Der bedoele wij niet met dat jim gedichten anlevere kinne fan ânderen, want wij hewwe hest alle gedichten fan alle Bildtstalige dichters al in ôns argyf sitten.

Maar wat wij wille binne nije gedichten. Wete jim een die’t teugenworig gedichten in ’t Bildts skriift, geef dat dan an ôns deur. Of skriifstou meskien sels gedichten? Dan kinne jim die gedichten naar ôns sture. Wees niet te skrúttel at se al as niet goed binne. Gewoan durve! Niet benaud!

En fertroust dy niet met de taal, wij kike dat fansels na of fertale ’t gedicht; in nauwe samenwerking met de skriver.

Gedichten (niet te lang, want ’t mot ommers al op ’n kalinderbladsy passe) kinne jim sture naar info@bildtsaigene.nl

Alfast och soa bedankt!