Ok dut jaar gyn Bildtse-Kultuurpriis

Fleden jaar worde de Bildtse-Kultuurpriis niet útraikt omdat d’r in 2020 nauliks tot gyn kulturele aktiviteiten plakfonnen fanwege de korona. Nou, dut jaar is dat niet âns weest. Dat Bildts Aigene kon niks âns doen as beslútte dat d’r ok dut jaar gyn Bildtse-Kultuurpriis útraikt worre sil.

Fansels is dut och soa spitig, maar ’t is niet âns.

Hooplik kinne wij ankem jaar aindlik weer de priis útraike.