Nijs fan ôfdeling History

Jim hewwe op de sait leze kinnen dat wy metwerke souden an ’t projekt Gedinke en Foorútsien, op Nij Altoenae. Dut projekt waar in ’t kader fan 75 jaar Befrijding. Bildts Aigene sou metwerke deur middel fan ’n tintoanstelling in ‘e skuur fan Teun de Jong.

Dernaast waar en is ’t de bedoeling dat wy tegaar met Marieke Swart na de skoalen toe gaan om de kines over de oorlog te fertellen. Wij hewwe derfoor koffertsys met materialen út die tiid, en ferhalen en filmpys.  Marieke Swart sil met akteurs ferhalen tot leven bringe; groepys kines krije een ferhaal te horen dat se later an ‘e andere groepys fertelle motte.

Op dut stoit kin dut niet deurgaan fansels, maar tegaar met Marieke hope wy dat ’t projekt dut skoaljaar nag realiseerd worre kin.