Mooi programma foor ‘t beeld de ‘De Slikwerker’ in Ons Huis

’t Beeld fan de ‘De Slikwerker’ wort deur Bildts Aigene op ’n besondere avend in ’t sontsy set. Dat gebeurt op frijdeg 20 oktober fan 19.30 uur ôf in ‘Ons Huis’ in St.-Anne. Dan fiere wij ’t fait dat ’t standbeeld fan ‘De Slikwerker’ feertig jaar staat. Dut wort ’n boeiende avend met ’n mooi programma.

’t Programma siet d’r as folgd út:
• Opening deur Simone Dijkstra. Sij geeft dan ’t woord an seremonymeester Leendert Nauta;
• De aktiviteiten ant nou toe fan ’t jaar fan ‘De Slikwerker;’
• Eddy v.d. Noord (útgeverij Louise) en skriver Jan de Groot over ’t boek ‘In weer en wyn;’
• De dokumintêre over de slikwerker wort fertoand;
• Filmmaker Janko Krist over de dokumintêre;
• Kûnstner Hendrik Elings over syn spesjaal foor dut projekt maakte skilderij en de onthulling derfan;
• Slútting en gelegenhyd om ’t boek (€ 12,50), giclée fan skilderij (€ 83,00) en/of borduurpetroan (€ 8,30) te kopen.

Elkeneen is fan harte welkom. D’r is gyn intree.

(foto: Jelke de Jager)