Late wy even bijprate

Wij geve ’t toe: ’t het even ’n hutsy stil weest op de websait. D’r waar gewoan gyn nijs te melden. Dut betekent niet dat ’t Bildts Aigene (BA) stilstaan het. Seker niet. Wij hewwe genog dingen bij ’t eand (had).

Soa het ’n delegasy fan ’t bestuur ’n bezite brocht an de Stellingwerven en hewwe der ’n prot opstoken fan hoe’t se ’t der doen. Der kinne wy wat met.

Feerder binne eand april de Weromkavens weest foor oud-kursisten fan de Bildtse taal.

Ok binne d’r ferskillende ontmoetings, fergaderings en bijeenkomsten weest der’t frijwilligers fan BA bij weest hewwe. En binne Jan Faber en Jelke de Jager ok weer de gemeente in weest met hur fotopresintasy.

Maar BA het nag ’t een en ânder bij ‘t eand. Soa sil begin juny weer ’n Bildtse oversetting fan Tomke ’t levenslicht sien. Ok binne wy drok doende met de oversetting fan ’t boek De Kleine Prins.

Nag meer? Ja. Wij binne ok nag doende met ’n Bildtse skeurkalinder.

Dan komt d’r ok nag ’n nije folder en wort ’t belaids- en taalplan fernijd.

Soa, dan binne jim even bijpraat. Wij binne dus met ’n stikminnig projekten doende, maar ok met aktiviteiten trouwens, want op dînsdeg 21 maai e.k. staan wy op Lammertsymet met ’n dissy. Derover nije week meer.

Laat een reactie achter