Kollum kursisten: Sita Bergsma

Fan ’n stikminnig kursisten fan dut jaar kregen wij ’n kollum die’t se skrive mosten as opdracht foor hur eksamen. Wij beginne met de kollum fan Sita Bergsma.

Jasbússen

In myn winterjas sitte twee rúmme bússen, der’t feul in past. At ik se lege mot komme je fan alles teugen, krekt as: hússleutel, fytssleutel, búsdoeken, môndkappys, ilestikys, doppen fan plestyk flessen, ’n winkelwagenmuntsy, klaingeld, lippefet en…… plestyk púdsys.
Op myn menier draag ik graag bij an ’n oplossing foor een fan ‘e miljeupreblemen: bermôffal. Bij myn weeklikse lopys bij de dyk lâns, ferdwine lege blikkys, lege pakkys fan sigretten of frisdrank, brúkte môndkappys, plestyk flessen ensoa in een fan die plestyk púdsys út myn bús. Nou binne plestyk púdsys fansels ok niet soa miljeufrindlik, maar deuze púdsys binne ôfkomstig fan ‘e reklames of fan ‘e tillevizygids, die’t teugenworig allegaar in ’t plestyk in ‘e brievebus doud worre. At ik bij ôns mim bin, ferdwine der ok púdsys fan soortgelikense post in myn bús. Soa sit ik niet gau sonder.
De frisdrankflessys der’t stasygeld op sit gaan in ’n apart púdsy, die belânde op ‘e skoal fan myn dochter. De opbringst derfan is foor ’n goed doel.
De plestyk doppen fan ‘e ândere flessen dou ik in myn jasbús. Die gaan later in weer ’n ander púdsy naar ’n kollega. Die samelt se in foor ’n stichting blindegelaidehonnen.
Ilestikys hewwe je ok nooit tefeul, dus hup, ok maar in ‘e jasbús.
Soms mot ik wel even soeke, foordat ik ’t goeie te pakken hew út myn bús, maar der winne je wel an.
Doe’t ik fanoffen op ‘e fyts na Luwt gong, sâg ik weer feul bermôffal lêgen. Ik prakkeseerde over ’n oplossing. Meskien kin ik mînsen frage om ok een keer in ‘e week met ’n púdsy bij de berm lâns te lopen. Wie wil dat nou niet, alle weken de frisse lucht in en ok nag ’n bijdrage levere an ’n skoaner miljeu.
Of meskien mot ik elkeneen ’t gemak fan ‘e jasbússen útlege. Met fan die leuzen lâns de dyk. In ’t Nederlâns: “Afval hoort in de bak en stop het anders in je jaszak”. En om sien te laten dat ik ok wat leerd hew op deuze Bildtse kursus, ok een in ’t Bildts fansels: “Offal niet in ‘e berm, maar liever in ’n tas en âns past d’r ok feul in de bús fan ‘e jas. Ik sien ’t al helendal foor mij.
Doe’t ik na ’t werk weer op ‘e fyts sat, skeen de son. ’t Waar súvver wêrm met ‘e jas an, ik dink dat myn winterjas hest de kast weer in kin.
Spitigdat myn seumerfest niet sokke groate bússen het.

Nije week woensdeg de tweede kollum.