Kollum Gerard de Jong: Spin

Hij intrigeert mij, die spin. Soa’t ’t metronetwerk in Parys mij intrigeert, der’t wij twee weken leden waren en ik soawat smolt, bij 35 graden. Na ‘n hellenacht – ik besturf ‘t in de airco -loaze kamer fan 37 graden, maar worde ‘t aardse weer inslingerd deur ‘t false brândalarm om ses uur offens – ferhuusden wij fan hotel. Note to self : elk ferbliif besúdden de Blikfaart tena mét airco boeke …

Maar Parys! Boulevard Haussmann! Jardins de Luxembourg! De gastfrijens! Bij de Seine lâns bij ‘n boekedissy foor fier euro ‘n bundel fan Appollinaire – Alcools – kope, smodsig en bedúmmeld as de gedichten sels! En de metro dus, die’t je eerst ‘t gefoel geeft dat je hadden doe’t je ‘t fytsen lere souwen: ‘t wil niet, ‘t kin niet, knieën open fan ‘t fâlen, de hele boel an gort … Ant je inenen foorút komme, overeand blive … En ‘t niet ferlere, ok al souwen je dat wille.

Soa intrigeert de spin mij die’t sont de seumer bij ôns weunt. Hij het syn web tussen ‘t ôfdakky en ‘t deksel fan de groenbak sponnen. Die bak mot elke twee weken fan ‘t plak om leegd te worren en dan gaat syn weefde hiem na de barrebisys. Gyn handig plak dus, likent mij, maar wie bin ik? Hij is ‘n spin en hangt ‘t liefst op ‘e kop; dan besiest ‘t leven heel âns.

At ik wat fortgooie mot til ik starig ‘t deksel fan de bak op en laat ‘t ôffal in de bak glije, as ‘n dartyn-jarige die’t ‘n met syn aigen fliib ôfsloaten kefet-met-liefdesbrief in de postbus fâle laat. Tussen hoop en frees. En de spin skrikt, maar blyft àl. At de bak weer even fort mot haalt hij syn spinraag in, hout him ‘n dâg koest achter ‘n dwarsbalk, en hangt dan gewoan syn web – ‘n metrostelsel op himsels – weer op. Op ‘t selde plak. Ik waardeer syn koppighyd en deursettingsfermogen.

Om te kompînseren foor ‘t tweeweeklikse ongemak, hew ik naast de groenbak ‘n potsy met wat eek en ôfwasmiddel delset der’t de fruitmichys op ôfkomme. Geregeld flygt d’r een syn web in. Hij wikkelt se dankber in, om se later op te freten. ‘t Is soa moeilik niet nander deur de tiid te helpen. Alleen ‘n airco kin ik him niet an helpe.

Bron: Leeuwarder Courant, 19-09-2023