Kollum Gerard de Jong: Link

‘Ben jij dat in de video?’ ’t Berichy fan ’n kinnis ferskeen in myn messenger , met ’n ik-gier-’t-út-fan-’t-lachen smiley en ’n link met de woorden TikTok d’r in.
TikTok, foor wie’t ’t nag niet weet, is ’n as dâns- en filmpys medium ferklede data-stofsuger, der’t miljarden hur frijwillig an offere op ’t altaar fan ‘soasjaal medium’. ’t Is as elk ânder ‘soasjaal’ medium inhalig en ferslavend by design . ’t Geeft de gebrúkker de illúzzy dat hij sels an ’t roer staat, wilens d’r maar een kaptain is, die’t helendal niet op ’n failige haven koerst: ’t algoritme.
Dat geldt ok foor ChatGPT, de AI-bot der’t ’n prot om te doen is. Ja, de eerste paar keer staatst fersteld. Maar ’t is gyn intelligînsy, en seker gyn magy. ’t Is ’n trúkky. Doe’t ik froeg ’n korte biografy over mij te skriven, saai ’t (in ’t Ingels) dat ik ‘foor myn ferdiensten foor ’t Bildts de Rely Jorritsma-priis wonnen hew’. Doe’t ik saai dat dut niet
klopte, kreeg ik ekskuses, maar gong d’r drekt ’n skep bovenop: ik sou in 2017 ridderd weze foor myn ferdiensten. Ik kin ’t mij niet heuge (en sou ’n lintsy ok nooit annimme).
Dos sil ’t gnizen over deuze flaters ôns gau fergaan. De bot sil gau ‘beter’ worre, omdat d’r maar een reden is om ’m feerder te ontwikkelen: geld. D’r binne miljarden euro’s instoken deur kommersjele bedriven, en die motte soa gau mooglik weer werom komme. ’t Is niet moeilik te ferbeelden dat deuze bots dè ferspraiders fan nepnijs en desinformasy worre sille. Dat likent mij ’n groater gefaar dan skoalkines die’t hur werkstikken bijnander chatte late. Ik fraag mij fooral ôf werom wij ôns soa graag onderwerpe an techniken die’t ôns te gelde make.
Ik hew niet op de link in ’t berichy klikt en weet dus niet welk lijen at mij bespaard bleven is. Ik hew niet klikt omdat ’t fan ’n Bilkert kwam en sij mij nooit in ’t Nederlâns ’n berichy sture sou. ’t Kon dus niet fan hursels komme. Ah, de segen fan ’t praten fan ’n klaine taal.
ChatGPT kin nag gyn Bildts, maar al wel Frys. Loof ’t alleen niet at ’t sait dat ’t ’n Rely kregen het.
Bron: Leeuwarder Courant, kollum Gerard de Jong, 21-02-2023