Keimpe de krokodil gaat op rais

Keimpe de krokodil gaat op rais

Gasten fan soa’n fyftyn restaurants, weronder Swarte Haan, komme in ’e kunde met ôns rike taalferskaidenhyd met help fan ’n krokodil. As ’t foorútsicht klopt, dan sille d’r hyltyd meer besoekers út aigen provînsy en derbútten ’n bezite bringe an de horeka in Frysland.

Dat is ’n mooi momint om de gasten in ’e kunde komme te laten met ’t Frys en de streektalen. Derom is de Afûk kommen met ’n anbod foor restaurants, bestaande út ’n placemate fol spultsys en ’t meertalige leesboeky ‘IIs foar Eef’ foor de jongste gasten.

’t Idee foor ’t nije anbod komt fan studinten fan ’t ‘ROC Friesland College’. Neffens deuze studinten is fral ’t wachten op eten foor kines ’n dreeg putsy. Alderhande meertalige spultsys op ’n placemate doen dat wachten mooi werk wort. En at de kines ok nag ’n grappig leesboekje met na huus krije, is ’t feest kompleet.

Bij ‘Keimpe op reis’ staan de (streek)talen fan Frysland sintraal. Derbij worre de spultsys en ferhaaltsys altyd in ’t Frys anboaden, maar ok in ’t Bildts, Dokkumers en Franekers.

Met dank an de gemeenten Achtkarspelen, Noardeast-Fryslân, Waddenhoek en Tytsjerksteradiel kinne bedriven út deuze gemeenten fergeefs gebrúk make fan ’t anbod.