Jaargangen fan de Bildtse Post opnommen in argyf

Oflopen maandeg het Bildts Aigene de lêgers fan de Bildtse Post overnommen. Hiermet wort bedoeld dat alle nag anwezige jaargangen fan de Bildtse Post overdroegen binne an de ôfdeling History fan Bildts Aigene

’t Overdragen fan deuze lêgers kinne je fansels ok sien as ’t rissultaat fan ’n jarenlange hele goeie samenwerking tussen de krant en ôns.

Fansels binne wij och soa wiis met de lêgers. De ôflopen weken is der spesjaal rúmte foor frijmaakt om dut historys erfgoed, want dat is ’t, in ôns argyf op te nimmen. En deuze lêgers binne op anfraag (fia mail of tillefoan) in te sien.

Dernaast kregen wij ok ’n doas fol foto’s die’t ooit in de krant staan hewwe, maar ok Bildtse boeken. ’t Kin niet op allegaar. Wij wille de Bildtse Post hierfoor och soa bedanke.