Feestlik onthaald

Dînsdegoffend 20 july gong de kollum fan Jan op de radio bij Omrop Fryslân over ’t onthaal fan grînsrechter Erwin Zeinstra.

“En oant safier ‘Fryslân Hjoed’. Daliks kinne jo sjen nei ús allereerste ‘Simmer yn Fryslân.’”
Wacht even, hoorde ik dat nou goed? Ik dink nag hyltyd an ’t een na lêste onderwerp. Ik beslút om ‘Fryslân Hjoed’ fan fleden week maandeg werom te sien en ik hew ’t goed hoord: grînsrechter Erwin Zeinstra sil die avend in syn weunplak Dronryp… feestlik onthaald worre.
Dut gaat de boeken in, mînsen! Want dut sil de allereerste keer in de wereld weze dat ’n grînsrechter in syn aigen dorp of stâd feestlik onthaald wort. Niet te loven! In watfoor wereld leve wij soa starigan?
En hoe mot ik dut dan foor mij sien? Rijt Erwin Zeinstra in ’n open auto ’t dorp deur of sit hij achterop ’n karre naar elkeneen te swaaien?
De ândere dâgs komt Erwin op ’e radio fan ‘Omrop Fryslân’ sels met ’t antwoord. En ik hew ’t weer ’s feulsten te overdreven steld: hij komt namelik in aigen auto ’t dorp in en sit sels achter ’t stuur. Maar wat ik bij dat ‘feestlik onthaald’ nou presys foorstelle mot, blyft ondúdlik.
Ho wacht, later op dînsdeg komt ok dèr nijs over: hij worde onthaald deur ’n klain komité. Hiermet wort alles nag feul meer ôfswakt. Werom wort d’r op tillevizy dan niet said dat d’r ’n feestlik onthaal is… IN KLAIN KOMITE. At een ’t over ‘feestlik onthaald’ het, dan dinke je automatys an soa’n bitsy ’t hele dorp, n’t waar?
En hierdeur is myn hele kollum an barrels. Maar late wij de kop d’rfoor houwe en de kollum dochs maar deursette.
Want ik fyn soa’n onthaal an de ândere kant aigenlik ok wel weer leuk, want soa faak is de grînsrechter ommers niet de gefierde man. In ’e regel is d’r krityk en wort de grînsrechter útskolden. En in plak fan feestlik onthaald worre, most ’n grînsrechter fral in ’t ferleden gau ’s foor syn leven lope.
Dus wat dat betreft mâg ’n grînsrechter ok wel ’s in ’t sonnetsy set worre. En seker Erwin Zeinstra, want die het ’n goeie prestasy leverd.
Gelukkig blyft Erwin altiten himsels. Dat fyn ik dan weer soa mooi, h’n. Hij is ’n beskaiden, fetsoenlik en heel arig mîns. Erwin kinnende, dan hoefde om him die drokte fan ’n ‘feestlik onthaal’ niet, maar hij is ok gyn man die’t soks ôfkapt.
Dernaast worde Erwin die maandeg benoemd tot bondsridder fan de KNVB. Neffens mij is ok dut de eerste keer dat ’n assistint-skaidsrechter dut wort. Ok soks is núvver, late wij ’t der maar bij houwe.
Afijn, Erwin kin ’t fansels niet helpe dat hij dut allegaar krijt. Hij ferdient seker andacht foor syn prestasys.
Over andacht sproken: werom mot d’r in de goedighyd ’n perskônferînsy belaid worre fan skaidsrechter Björn Kuipers en syn asistinten? Dat is nag feul overdrevener as dat onthaal in Dronryp. Maar dat sil fast wel weer met spônsersinten te krijen hewwe.
En wat sil de folgende stap foor Erwin weze? ’n Lintsy krije waarskynlik. Die sil dan wel an ’n stok fast komme te sitten, dinke jim ok niet?