Herhaalde oproep: Wij doen de gedichte-aven even wat âns…

Dut jaar gyn gedichte-aven in de bibletheek soa’t de foordragers fan de gedichten en besoekers al jaren wonnen binne. Wij sille ’t deur de korona op ’n ândere menier doen motte en dat doen wij dan ok. Temînsen, dat perbere wij, maar dan binne wij al ôfhanklik fan jim, as de foordragers, fan gedichten.

Dus wille jim ’n gedicht foordrage, dan souwen wij dat geweldig fine. Dat kin in ’t Bildts, Frys, Nederlâns weze en mâg ’n sels skreven, maar ok ’n bestaand gedicht fan ’n ânder weze.

At je graag ’n gedicht foordrage wille, dan kinne je dat sels met ’n kamera opnimme en naar ôns sture. En at sels filme of deur een fan dyn femily of kunde niet mooglik is of dat ’t niet lukt, dan binne wij d’r altiten nag. As ’n soort Bildtse ‘Superman’ komme wij dan bij die persoan del om de foordracht te filmen.

At wij genog foordragers hewwe, dan make wij der ’n kollazy fan met de fertroude presintator Jan Faber die’t alles annander praat. Dut alles komt dan op soasjaal media op donderdeg 28 jannewary 2021.

Alle jaren binne d’r ’n prot deelnimmers. En hoewel de sitewasy nou even âns is, hope wij al dat d’r ok deuze keer weer ’n prot mînsen weze sille die’t metdoen wille an de gedichte-aven.

Jim kinne ’t filmpy sture naar info@bildtsaigene.nl Der kinne je ok foor fragen te lânde of met ’t fersoek om bij jim del te kommen om ’t foordragen op te nimmen. Maar jim mâge ok wel belle, hoor: 06-45657383.

Ant nou toe loopt de anmelding nag niet storm. Lait fast an de feestdagen in desimber, dinke wij. Hopelik begint ’t dan nou te lopen.

(foto: Jelke de Jager)