Foor alle seisoenen ’n Tomkeboeky

Fier nije útgaven in de sery Tomkeboekys sorge d’r foor dat d’r foor elk seisoen ’n mooi ferhaaltsy op rym is foor te lezen.

Geartsje Douma skriift de ferhalen en Luuk Klazenga fersorgt de illustrasys fan deuze boekys.

Nou is ‘Tomke en de bijen’ útkommen. De maitydedisy fan de sery. En ‘Tomke en de bijen’ is d’r ok in ’t Bildts! Nije week sil dut boeky in de webwinkel fan Bildts Aigene te koop weze.