Ferhale-avend in Waddenherberg The Friezinn – Westhoek

Dut jaar hout Stichting Bildts Aigene op frijdeg 17 novimber de provinsjale ferhale-avend in ‘t Bildts of over ’t Bildt. Meerdere ferhalefertellers fertelle in The Friezinn in De Westhoek fanôf 21.00 uur (inloop 20.30 uur) over ’t jaarthema ‘Dyn Rais’. D’r worre nag fertellers fan ferhalen socht!

Sont 2018 is d’r ’n winterse ferhale-avond. In The Friezinn fertelle ô.â. Jan Faber, Theun Bouma, Rob Severein over respektivelik ’t frachtautoleven, pelgrimeren en fotograferen. Bildts Aigene organiseert de avend op lokasy. Metlústere is fergeefs en foor deuze avend hoefstou dy niet an te melden!

Meer over de fertellers:
Theun Bouma kin lope. Ondanks hartproblemen. Om gesond te bliven loopt Theun ’t Jabikspaad sont 2015. “Elke etappe is ’n fesy!” Hij fertelt over wat-y teugenkommen is en over mooie ontmoetings.
Jan Faber waar feertig jaar ‘King of The Road’ as frachtautosjeffeur foor KLMV. Hij brocht ô.â. poatirpels en stroakarton rônd in heel Europa. “Je make leuke en minder leuke dingen met.”
Rob Severein fertelt over syn liefde foor ’t Bildt, hoe’t onontkomber ’t waar dat-y as Amsterdammer útaindlik lânde sou in ’t Noorden en welke rôl fotografy (boek: Foorbij Nij Altoenae) derin speuld het.

Wij steke de houtkachel an, gaan de herberg sfeerfol ankleden en make d’r ’n onfergeetlike avend fan! Opgeve as ferteller? Graag! Mail dan naar info@bildtsaigene.nl Fóór 14 novimber!

Verhalenavond.nl, bildtsaigene.nl, thefriezinn.nl
Waddenherberg The Friezinn: Ouwe-Dyk 1226 Westhoek.