Fan kaarthimelen ant priisútraiking

An de oproep fóór 1 septimber l.l. besondere kiky’s fan ôns mooie Bildtse landskap te maken is massaal gefolg geven. D’r is drok fotografeerd en d’r binne heel wat foto’s opstuurd. Bedankt dat jim gehoor geven hewwe an ôns oproep.

’t Skiften fan de foto’s fiel niet met. Feul mooie kikys binne hier de revú passeerd. En… wat is ’t Bildt dochs ryk besaaid met mooie plakkys. Dat ’t niet om een foto gaan sou, hadden jim, dochten wij, al begrepen: de bedoeling waar útaindlik om fan de mooiste foto’s Bildtse kaarten te maken. Na dat kaarthimelen waar der och soa’n ferlet fan.

Na feul fijven en sessen kwammen wij metnander tot fier priiswinners, te weten: Bertus Dijkstra, Bea Kempenaar, Ida v.d. Molen en Marty Slager. ’t Binne prachtige kaarten worren, drukt bij van Leer en De Jong. Op alle kaarten staat de naam fan de fotograaf drukt.

Wij waren fan plan om fan deuze útraiking ’n spetterend fesy te maken, maar dat sat d’r spitiggenog niet in. Derom hewwe wij ’t nou wat korter deur de bocht deen en woensdeg 9 desimber ’n kort maar gesellig onderhoud had met drie fan de fier priiswinners. Bea Kempenaar kon doe niet; sij het hur priis fleden frijdeg anhaald.

Alle priiswinners kregen feerder as dank ‘t nijste boek fan Bildts Aigene: ‘Knypoog naar ’t ferleden’, krekt útgeven en fol met ouwe en nije kikys fan ’t Bildt. De nije foto’s binne maakt deur Jelke de Jager die’t dut besondere momint fan priisútraiking ok op syn kamera fastlaid het.

Namens Bildts Aigene filesiteerde Bauky Luinstra de priiswinners met ’t winnen fan de fotowedstriid en bedankte hur foor de prachtige foto’s. De nije ansichtkaarten binne fan nou ôf te koop bij Bildts Aigene.

(foto: Jelke de Jager)