Bildts Aigene en de fotowedstriid

Lessen stuurden wij ’n bericht út dat wij ’n fotowedstriid útskrive. D’r binne al flink wat reaksys op kommen en der binne wij fansels wiis met. Met dut stikky wille wij de mînsen d’r nag even an herinnere die’t fan doel binne om ok met te doen.

Nag even in ’t kort: wat wij graag hewwe wille, binne prachtige foto’s fan ’t Bildt die’t wij brúkke kinne foor nije Bildtse kaarten.

Dus bin jim nag niet met ’t fototoestel op pâd weest, dan hewwe jim nag tiid tot 1 septimber e.k. Jim foto’s kinne jim sture naar info@bildtsaigene.nl

Alfast bedankt foor jim metwerking.

(foto: Jelke de Jager)