Besorgers

St.-Anne is al ’n hut in rep en roer. Dut komt deur de Luwter krant. Niet dat die krant smirgens spogen het over ’t dorp, maar ’t gaat om de besorgers. Of beter said: om besorgers die’t d’r niet binne.
Al ’n hele tiid krije ’n prot inweuners de krant namelik feulsten te laat besorgd. Betiden is’t bij ’n stikminnig abonnees niet ’n offend- maar ’n overdâgskrant.
Kyk, elkeneen wil de krant soa betiid mooglik hewwe. Fan bêd ôf, ônder de kûnstboi deur, wat ete en dan de krant krije. Dat is foor ’n prot lezers een fan de meest heerlike mominten fan de dâg. En at de krant dan krekt na de boerekoalstamppot komt, dan foelt dat niet goed.
D’r binne gewoan te min besorgers. De Luwter krant perbeert op ’n prot menieren om besorgers te krijen. En foor de dúdlikhyd: ’t gaat niet alleen om St.-Anne, maar om feul meer dorpen in Frysland. Men kin gewoan gyn besorgers fine en dat sil de direksy fan de krant sels ok ferskriklik slim fine. Alleen al omdat se fast alle dagen plat beld worre deur lezers die’t angeve dat de krant te laat komt.
Lessen hoorde ik ’t ferhaal dat een ’n besorgster anhouwen had om te fragen hoe’t ’t presys sat. Die frou gâf an dat se fijf wiken op ’n dâg het. Ik herhaal: fijf wiken! En dat se soms ok wel na Franeker of Harlingen mot. Wacht even… Nou binne hier te min besorgers en dan mot se soa nou en dan ok nag ’s na Franeker ensoa? ’t Mot niet botter worre.
Dat frommesy saai dat se die dâg teugen fijf uur offens begonnen waar en ’t momint fan ’t praatsy waar om 11.00 uur. Dut betekent dat deuze besorgster d’r ’n dâgtaak an het. Ik skriif dan wel ‘deuze besorgster’, maar ’t sou mij niet ferbaze dat sij derin gyn útsondering is en dat d’r nag feul meer krantrôndbringers binne die’t meer wiken hewwe.
Hoe losse je soa’n probleem op…? Tsja, die fraag sil ok faak op de burelen fan de Luwter steld weze. At se der ’t antwoord op hadden, dan waar ’t probleem al oplost. Die sil d’r dan wel niet weze.
Of ik ’n oplossing hew? Eh… Dink niet dat elkeneen mij dut in dank ôfnimt, maar werom kinne nije besorgers niet rekruteerd worre út mînsen die’t nou gyn werk hewwe en in de bijstand sitte? Sien ik wat over ’t hoofd of slaan ik de spiker op ’e kop? Sij kinne de kranten wel besorge, dochs?
Meskien stel ik ’t te simpel, hoor. Maarvsoa’t ik d’r nou instaan, sou dat een fan de oplossings weze kinne. Mocht dat sou weze en dut gaat gebeuren, dan krijt elkeneen de krant weer op tiid. Dan binne d’r gyn slapeloaze nachten meer. Dan kin men offensfroeg goed útslapen de krant leze.

Omrop Fryslân – 26-10-2021 – Jan de Groot