Kollum Gerard de Jong: Fuur

Ik sit op ’n banky op ’t dorpsplain de wervelwyn om mij hine te bekiken. Honderten mînsen die’t feestfiere, drinke, ete, singe. Fan links komt tradisjonele floitmezyk, fan rechts populêre mezyk der’t de jongeren instudeerde dânsys op doen. Op de muren fan de gebouwen om ’t plain hine dânse de skâden fan ’t fuur. Boatsys…

Lees meer

Kollum Gerard de Jong: Influencers

’n Dútser die’t op TikTok an 420.000 folgers sien laat fan hoe’t hij skildert. ’n Roemeense vlogger met hest 290.000 folgers. ’n Nederlâns maisy dat 110.000 folgers ôns lând sien laat. De groep influencers die’t hier ’n week lang waar op útnoadiging fan de European Influencers Academy beston út jongeloi, faak tieners nag. Ik waar…

Lees meer

Kollum kursisten (6): Marten Dijkstra

Fan de kursisten fan dut jaar kregen wij ’n kollum die’t se skrive mosten as opdracht foor hur eksamen. Deuze keer de lêste en die is fan Marten Dijkstra. Kollum kritikaster Frijdegavens sit ik faak met myn kammeraten in ’e kantine fan vv St.-Anna. Wij drinke d’r dan ’n paar glassys en soms wat meer.…

Lees meer

Kollum Gerard de Jong: Onrust

De berichys flogen over en weer, in ferskillende app-groepen met frynden en werkrelasys, doe’t de prevînsy bekindmaakte dat se foor € 7.2 miljoen ’t mes in de aigen begroating sette. De swaarst troffen post is – quelle surprise – taal en kultuur. Fan 2025 ôf wort d’r jaarliks 1.6 miljoen euro op kort. Onrust. D’r…

Lees meer

Kollum kursisten (5): Lisette Boonstra

Fan de kursisten fan dut jaar kregen wij ’n kollum die’t se skrive mosten as opdracht foor hur eksamen. Deuze keer Lisette Boonstra. At elkeneen even ’n kollum skrive wil… Dat is aigenlik niks foor mij, want in ’n kollum skrive je wat persoanliks of je geve je mening ergens over. Dat hang ik liever…

Lees meer

Kollum kursisten (4): Arjen v.d. Schaaf

Fan de kursisten fan dut jaar kregen wij ’n kollum die’t se skrive mosten as opdracht foor hur eksamen. Deuze keer Arjen v.d. Schaaf. Foorlichting Ik bin met pinsjoen. Sommige mînsen blaze dan ’n ouwe hobby weer nij leven in en soa hew ik twee jaar leden ’n paar hinnen anskaft. Soa’t elkeneen weet binne…

Lees meer

Kollum Gerard de Jong: Mot

In hoefere kinne je de ânder werklik kinne? De ânder begripe, wilens jesels de enige rifferînsy is, met alle onfolledighyd en gebreken fan dien… ’t Is ’n sike grap. Jesels begripe is al ’n hele haister, ’n ânder mîns hest ondoenlik, maar ’n besy of ’n plantsy… Hou maar op. Sont ’n hutsy hewwe wij…

Lees meer

Kollum kursisten (3): Nienke Stap

Fan de kursisten fan dut jaar kregen wij ’n kollum die’t se skrive mosten as opdracht foor hur eksamen. Deuze keer Nienke Stap. Sjarme… De lêste twee lessen fan ’e kursus Bildts hew ik misse motten. Spitig, want ik fon ’t ’n leuke en leerseme kursus. Een keer waar ik syk en ’e lêste keer…

Lees meer

Kollum kursisten (2): Kees Wijngaarden

Fan  de kursisten fan dut jaar kregen wij ’n kollum die’t se skrive mosten as opdracht foor hur eksamen. Deuze keer Kees Wijngaarden.. Pake Kees ’t Folgende ferhaal gaat al jaren deur de femily en wort feul ferteld op ferjaregen. ’t Het ’m ôfspeuld op ’t Swart Krús, ’n boereplaats an ’e Ouwe-Dyk. Der weunden…

Lees meer