Skoalraisy

“Wat ik bedoel binne die driehoekpakkys sinesappelsop. Neffens mij is ’t merk Capre Sonne.” Goeie lústeraars, ik bin nag even in ’e súppermet. Ik kom soa bij jim. “Ni, ’t is sines-appel-sop. Jim hewwe ’t niet? Dan krij ik wel pakkys Sunkist. Dat komt dicht in ’e buurt.” Goeie, der bin ik weer. Ik most…

Lees meer

Kollum Gerard de Jong: Kaptain

‘As et zwart in et woater komt…’ Een sin, meer waar d’r niet foor norig om de dichter in Cornelis Kapitein opstaan te laten. Kapitein (56) – nomen est omen : seebonk an wâl, groat liif en klaine fonkeloochys, ’n rejale grize beerd en ’n even rejale lach – komt fan Urk. Doe’t hij as…

Lees meer

Kassettebândsy

Ja hoor, d’r hoeft ok maar ergens ’n seldsem beest om te strúnnen of elkeneen gaat der hine om soa’n besy te spotten. At d’r befoorbeeld in Spannum ’n langpoat sonder poaten rôndfliigt, dan flige de mînsen der massaal op ôf. Fleden week gongen d’r heel feul mînsen spesjaal na de haven fan Harlingen omdat…

Lees meer

De Bildtse skeurkalinder fan Bildts Aigene is út

Wij kinne ’t mis hewwe, maar neffens ôns is d’r nag nooit ’n Bildtse skeurkalinder útkommen. Jawis, bij ’t soad Bildtse jaregkalinders binne d’r de lêste jaren útbrocht, maar ’n Bildtstalige skeurkalinder nag niet, dinke wij. Hoe dan ok: wij wete in elk gefal seker dat d’r nag nooit eerder ’n skeurkalinder fan ’t jaar…

Lees meer

Nijs fan Bildts Aigene: kaartaksy en bieb 100 jaar

Goeie Bilkerts, niet-Bilkerts en ândere belangstellenden. Wij hewwe twee nijtsys foor jim. Prachtige aksy Kerst- en Nijjaarskaarten Wij hewwe nou ’n aksy: tien kaarten foor tien euro! Dat geldt ok foor de Kerst- en Nijjaarskaarten. Bibletheek 100 jaar Op woensdeg 6 oktober e.k. bestaat de bibletheek in St.-Anne hondert jaar. Fansels mot dat fierd worre…

Lees meer

Boek ‘De sonde fan Haitze Holwerda’ is út

De roman ‘De sonde fan Haitze Holwerda’ fan skriver Ulbe van Houten is d’r nou ok in ’t Bildts. ’t Ferhaal gaat over ’n graidboer fan ’t Frise plattelând, die’t foor de ongetiid drie Bildtse erbaaiers inhuurt. An ’t eand fan de ongetiid komt de boer syn ôfspraak over de sinterasy niet na. Dan is…

Lees meer

Ferkeershufters

“Strengere straffen voor verkeershufters”, worde d’r lessen notabene op ’t radionijs said. Ferkeers-hufters… Dat is al ’n bot woord, al sêg ik ’t sels. Wanneer binne je aigenlik ’n ferkeershufter? Niet at je ’n klain foutsy make fansels, maar al at je asoasjaal rijgedrag fertoane. Rije as ’n gek befoorbeeld of nergens ’t gefaar in…

Lees meer

Arriva

Tekst: Gerard de Jong ‘Nieuwe Arriva-trein spreekt nog geen Fries,’ ston d’r in de Luwter Krant fan ôflopene dînsdeg. De nije Wink-trainen spore al ’n halfjaar deur de prevînsy, maar de raiziger hoort ’t omroepsysteem ‘station Buitenpost’ sêgen, in plak fan ‘station Bûtenpost’. Sjoernalist Melle Veltman is de ‘wer-make-jou-je-drok-om’-sêgers foor, deur te skriven: ‘Klein bier,…

Lees meer

Bildtse Tomke tien jaar

Op saterdeg 25 septimber l.l. fierde Bildts Aigene Tomke syn tiende jaregfesy. Dut jaar is ’t Bildtse Tomkethemaboeky foor de tiende keer útkommen en ’t Frise Tomkeboeky foor de 25ste keer. Dus… Tomke is jareg fan ’t jaar. En dat fierden wij. ’t Worde ’n gesellige boel met peuters, kleuters, mimmen, pakes, beppen en ândere…

Lees meer

Filtsys om bij de horeka ‘mooi dyn aigen taal’ te praten

Meertalighydskoördinator Gerard de Jong waar saterdeg 25 septimber in ’t kader fan de Europese Dâg fan de Talen op paad met filtsys en rútstikkers. Hij boad de filtsys en stikkers an bij twee horekabedriven en ’n kulturele instelling in Waddenhoek. Allegaar om de fier talen fan de gemeente – Bildts, Franekers, Frys en Nederlâns –…

Lees meer