Bildts Aigene deelt mondkappys út

Fijf bestuursleden fan Bildts Aigene deelde dînsdegoverdâg mondkappys út in ’t sintrum fan St.-Anne. Dut in ’t kader fan de Taalkampanje fan gemeente Waddenhoek.

Foto: Jelke de Jager

 

Facebook

De tekst en inhoud achter de folgende angeven links binne bútten ferantwoording fan Stichting Bildts Aigene.

Openingstiden