De beste wînsen fan Bildts Aigene

Alle frijwilligers fan Bildts Aigene wînse jim ’n noflike jaarwisseling en ’n gelukkig, gesond en Bildtstalig 2023 toe. Ok ankem jaar kinne jim fansels bij ôns terecht met ouwe foto’s en historys spul. En wille jim wat fertaald hewwe naar ’t Bildts of mot d’r wat nakeken worre, dan kinne jim dut altiten naar info@bildtsaigene.nl…

Lees meer

Kollum Gerard de Jong: Lyntsys

’t Mot presys op ’t momint weest hewwe doe’t ik – met om mij hine femily en frynden in de saal fan ’t Graauwe Paard op Ouwe-Syl – de pin op pepier sette. Myn boek waar krekt presinteerd, mînsen kochten ’t en kwammen bij mij del met mooie woorden en filesitasys. ’n Wêrmer bad as…

Lees meer

Overdâg wort de Bildtse-Kultuurpriis útraikt an Jan de Vries

Overdâg (frijdeg 9 desimber) wort in ’t Graauwe Paard op Ouwe-Syl de Bildtse-Kultuurpriis 2022 útraikt an Jan de Vries. Wethouwer Jan Dijkstra sil dat doen. Fansels is elkeneen fan harte welkom. De inloop is fan 16.00 uur ôf en om 16.30 uur hine sil ’t offisjele part beginne. Derna sil Jan, tegaar met Ruben Bus,…

Lees meer