Nijs fan ôfdeling History

Jim hewwe op de sait leze kinnen dat wy metwerke souden an ’t projekt Gedinke en Foorútsien, op Nij Altoenae. Dut projekt waar in ’t kader fan 75 jaar Befrijding. Bildts Aigene sou metwerke deur middel fan ’n tintoanstelling in ‘e skuur fan Teun de Jong. Dernaast waar en is ’t de bedoeling dat wy…

Lees meer

Bildts Aigene en ’t coronafirus

Deur ’t coronafirus is de bibletheek in St.-Anne dicht en ok (de ôfdeling History fan) Bildts Aigene is dan dus ôfwezig. Jim kinne ôns al beraike op (06-45657383) of stuur ’n e-post naar info@bildtsaigene.nl  

Lees meer

Kyk ok ’s op Digibildts

Binne jim wel ’s op www.digibildts.nl weest? Ni, dan motte jim dat foor de arighyd ’s doen. Op dut stoit staan d’r befoorbeeld arige fertaaloefenings op. Klik op “Feerder gaan as gast” en at jim dan feerder gaan wille, dan kinne jim foor maar € 10,00 (in plak fan € 25,00!) foor ’n half jaar…

Lees meer

Bildtse kursussen: ’n Prot getuugskriften útraikt

’t Foelde betiden krekt al waar ’t ’n lintsyregen op de begûnstigersavend fan Stichting Bildts Aigene. Op woensdeg 4 maart l.l. worden namelik de getuugskriften an de kursisten útraikt. D’r waar ’n klas met allegaar Bildtstaligen en ’n klassy met niet-Bildtstaligen. In totaal waren d’r 20 kursisten. En die nammen ook allegaar hur aigen achterban…

Lees meer