Winterspeulen

Frijdeg beginne de winterspeulen en deuze speulen binne in ’e winter altiten ’n och soa’n welkomme traktasy foor de allround-sportliefhewwers. Feerder is d’r hest niks te beleven en derom wort dut groate evenemint met baide hannemoffen anpakt. Ik mâg dan graag naar ’t rijen kike.

Naast ’t gewoane skiën, langlaufen en foor ôns lând fansels ’t reedrijen, binne d’r ok nag ’n prot núvvere sporten of farianten fan ’e klassike wintersporten.

Late wij beginne met skiën en dan wete jim fast wel over hokker fariant ik ’t hewwe wil. Presys: de biatlon. Dan motte je langlaufe en skiete. En skiete je niet goed, dan motte je strafrôndys lope, al noeme se dat offisjeel ekstra rôndys, wil’k lo.
Hoe’t se ooit deuze sport útfonnen hewwe, weet ik niet, maar meskien waar ’t ooit, in ’n feer ferleden, toefal dat dut soa ontstaan is. Dat goenent achteran sitten worden deur ’n iisbeer en dat se langlaufend en achterom skietend de beer perbeerden doad te skieten. En dat dut slaagde en se soa blij waren dat se spontaan besloaten om der ’n sport fan te maken.

En dan hewwe je sleerijen. At je op je búk glijen gaan dan… H’n? Wat saitst? Ja, ja, sleetsy rije is ok ’n olimpise sport en ik maak jim echt gyn bak wiis. Dus op ’e búk op ’n slee glije hyt roadele en een die’t op ’e rûg glijt hyt skeleton. Ni, skeleton is op ’e búk en roadele op ’e rûg. Of is roadele nou op ’e búk en skeleton… Laat ok maar. Dúdliker is dat at foetbâlers in plak fan foeten alleen de hannen brúkke, dan binne ’t hândbâlers. Dat is temînsen niet soa dreeg om te begripen.

En ik hew ok nag wat over ’t reedrijen… Foor soafeul jaar leden waar dut och soa oversichtlik. Je hadden de 500 meter, 1000, 1500, 3000, 5000 en 10.000. Maar de lêste jaren hewwe je ok de ploege-achterfolging en massastart. Wort de reedrijerij hiermet útmolken? Soa likent ’t al.

Maar goed, wat kin ’t mij ok skele. Dan kinne wij nag meer medallys pakke, n’t waar?

Maar blyft ’t bij deuze twee farianten, frage je je ôf of wort in korten ok de iismaraton ’n olimpise sport? Sou soamaar kinne.

En dan weet ik d’r ok nag wel een die’t d’r an toefoegd worre kin: de 100 meter achterútrije. Dat likent mij spektakulêr. Der motte wij trouwens al even ’n betere naam foor bedinke… Wacht, Ingelse namen doen ’t altiten goed. ’t Ingels woord foor achterút is reverse. Jaaaa, wij noeme ’t dan reverse. En fansels het ’e starter dan ok ’n ânder pistoal, spesjaal foor de hondert meter achterútrijwedstriid: tuut-tuut-tuut-tuut. En fort binne se…

Kollum Omrop Fryslân – 01-02-2022 – Jan de Groot