Sundeg 21 febrewary 2021: ‘Mimmetaaldâg’

Fandaag (sundeg) is ’t ‘Moedertaaldag’, in ’t Bildts dus ‘Mimmetaaldâg’. Der bestede wij fansels ok even andacht an.

’n Paar jaar leden het Jan de Vries ’n nummer skreven naar anlaiding fan ’t optreden op 6 april 2018 in ’t taalpaviljoen MEM. De openingsweek fan ‘Lân fan taal’ waar doe helendal foor de Bilkerts en ’t Bildts. Minderhyds- en streektalen hewwe ’n ferbinende funksy en bringe kleur in ’n samenleving en dat inspireerde Jan tot ’t skriven fan dut nummer.

 

Lând fan taal

Hier in dut Lând fan taal,

draait ’t om ’t leven

Foor soalang ’t duurt,

ant in ôns diepste wezen

 

Ferankerd in ôns hart,

met liefde en met troast

Drage wij ’t út,

an ôns dierb’re kroast

 

refr.

O mij, o mij,

die taal die is fan mij

O mij, o mij,

die taal die is fan mij

 

Hier in dut Lând fan taal

fraag’ je niet werom

Hier is alles recht,

ok al klinke woorden krom

 

Laat de lettergrepen klinke,

de taal fan ach en wee

Swelge en ferdrinke

in ’n literêre see

 

refr. O mij….

 

Hier in dut Lând fan taal

hewwe wij de regels skreven

Hier in dut lând fan taal

binne woorden om ’t even

 

Droom nou maar met mij

in dyn aigen woorden

Ferloochen niet dyn akkers

want der bistou geboren

 

O mij, o mij,

die taal die is fan mij

O mij, o mij,

die taal die is fan mij