Priisfraag!

Soa nou en dan wat tiid over? Fynstou ’t mooi om kreätyf met taal te wezen? Stort dy dan op deuze priisfraag! Stichting Bildts Aigene daagt alle Bilkerts út en skriif ’t mooiste Bildtse pangram!

Wat is ’n pangram? ’n Pangram is ’n kort sintsy der’t alle letters fan ’n taal in foorkomme. De meeste mînsen sille ‘The quick brown fox jumps over the lazy dog’ wel ’s op ’e kompjoeter teugenkommen weze. Andere mooie foorbeelden binne de Hollânse ‘Acht sexy vrouwen jagen op kleiduif in Mozambique’, de Frise: ‘Alve bazige froulju wachtsje op dyn komst’ (sonder aksintletters) en de Dútse: ‘Fix, Schwyz!” quäkt Jürgen blöd vom Paß’ (met Ringel-s en aksintletters, maar sonder frôly…).

Wij souwen graag ’n pangram in ’t Bildts sien, maar dan een die’t ok alle aksint-letters het; foor deuze priisfraag sien wij dus bijgelyks de o en de ô as twee ferskillende letters. Ok beskouwe wij de i, j, ij en y as fier ferskillende letters. In ’t kort, de folgende letters motte in ’t pangram sitte: a, â, b, c, d, e, ê, f, g, h, i, î, j, ij, k, l, m, n, o, ô, p, r, s, t, u, ú, û, v, w, y en z. De faak in ’t Bildts brúkte apostrof (’) mâg d’r ok in sitte, maar hoegt niet.

De Bilkert die’t ôns ferrasse kin met ’t mooiste, kortste, orizineelste, maar ok meest Bildtse pangram, die wint ’n mooie priis! Stuur dyn pangram in ’n e-meeltsy naar info@bildtsaigene.nl fòòr 1 maart e.k. De winnaar sil met hur of syn bedinksel de week derop bekind maakt worre fia de Bildtse Post en ôns soasjale media.