Plakplaatsys met derop ’t ouwe wapen fan ’t Bildt en de Bildtse flâg

De flâg, met ’t kleuren, blau, groen, road, geel en wit, en ’t wapen met de aren út skelpen hore fansels bij ’t Bildt. Ok al binne wij nou opslokt.

De fraag kwam bij ’t Bildts Aigene of wij de flâg en wapen ok in deuze nije sitewasy offisjeel brúkke mâge. Fansels binne wij der achteran gaan en hewwe dut fersoek indiend.

De Fryske Rie foar de Heraldyk het hur licht d’r over skine laten en deen ’t adfys om ’e anfraag bij de gemeente del te lêgen. Dat is gebeurd en aigenlik sonder dat d’r teugenspraak waar, is in de raadsfergadering fan 23 jannewary 2020 besloaten dat de flâg en ’t wapen fan ’t Bildt offisjeel erkind worre as streekaigen flâg en wapen. De flâg is nou ok offisjeel registreerd in ’t Genealogysk Jierboek.

Leendert Ferwerda, as echte Bildtse ferteugenwoordiger in ’e raad, het him d’r och soa sterk foor maakt om flâg en wapen te erkinnen en liet tidens de raadsfergadering in ’t Bildts fansels hore hoe wiis at wij, as Bilkerts, hier met binne.

Stichting Bildts Aigene het op deuze erkinning inspeuld deur ’n stikkerfel met flâg en wapens make te laten. At jim jim, as Bilkerts, sien late wille, plak dan op jim laptop, tillefoan, kerreven of auto deuze Bildtse flâg en/of ’t Bildtse wapen. Se binne te koop bij ’t kantoor fan Bildts Aigene, achterin de bibletheek fan St.-Anne foor maar € 2,00.

(foto: Jelke de Jager)