Molestere

Wat binne d’r dochs idioaten op ’e wereld! Want wie fâlt d’r nou de hulpdiensten lastig!? Dan deuge je gewoan niet, souwen je sêge en dat sêg ik dan ok planút. Fleden jaar waar ’t gau ’s raak.
Befoorbeeld tidens de lêste jaarwisseling. In bepaalde plakken in ôns provînsy keerden groepys mînsen hur teugen de plisy en brandweer en denen dat met swaar fuurwerk. ’n Plisyman raakte sels lichtgewond doe’t-y ’n foorwerp teugen syn hoofd kreeg.
Ik weet niet wat sokke persoanen beweegt om hulpdiensten an te fâlen. Wacht, ik loof dat ik ’t al weet: d’r sit ok ’n heel groat stik demagogy bij. Ans said: mînsen worre deur ânderen fan deselde groep oproit teugen ’t sikeautopersoneel, plisy en brandweer. Metlopers an ’e hând fan de demagogen dus.
Maar hoe bedinke je in ’e goedighyd deuze idoaterij, frage je je dan dochs ôf? Soks komt bij ’n normaal dinkend mîns niet op fansels.
’t Likent d’rop dat dut ’n kinmerk is fan ’e teugenworige maatskappij, want foor soafeul jaren leden deen men soks nooit. Hoewel, de plisy anfâle likent spitig genog al fan alle tiden, want der binne nag genog ouwe beelden fan werom te finen.
Maar in die tiid in elk gefal nooit teugen de brandweer en sikeautopersoneel. Wat!? Men kwam niet eens op dat idee!
Ik kin d’r echt niet bij dat d’r mînsen binne die’t hulpferleners op lokasy molestere. Hoe hale se ’t in hur harsens, gooi ik d’r nag maar ’s ’n krachtterm teugenan.
De hulpferleners doen fansels geweldig werk en ik bin d’r dan ok och soa wiis met dat se d’r binne. Maar hoe komt ’t dan dat d’r gau ’s ’n handsyfol mînsen is die’t hur dut goeie werk belette? Dat komt, sil’k jim fertelle, deurdat ’n groep bijnander is met derin dus demagogen die’t ânderen metnimme in hur slechte foornimmen. En ok drank in ’e bilg speult seker met.
Kyk, at een soa’n dwail alleen bij ’n ongemak of brând lânsloopt, dan sil die persoan ’t niet in syn harsens hale om ’t sorgpersoneel, plisys of brandweermânly te molesteren. Alleen binne je ommers niet soa’n held, nou…. En je worre as metloper fansels op dat stoit niet beïnfloed.
Maar even wat âns: hoe dinke jim aigenlik hoe’t ’n slachtoffer fan ’n ongemak him of hur foelt at ’n stelletsy ongeregeld op dat stoit de hulpferleners bedraigt? Dan is soa’n slachtoffer hest letterlik doadsbenaud…
’t Sil jim dan ok niet ferbaze dat ik ’t helendal niet slim fyn at deuze persoanen oppakt en berecht worre.
Maar at een foor de rechter komme sou, dan is-y allang dat beest niet meer, hoor. Och, heden, ni. Dan is-y gyn stoere en groate jonge meer. Want op dat stoit foelt de bedeesde jongfait him klain. Heel klain…

Omroip Fryslân – 11-01-2022 – Jan de Groot