Kollum kursisten (3): Nienke Stap

Fan de kursisten fan dut jaar kregen wij ’n kollum die’t se skrive mosten as opdracht foor hur eksamen. Deuze keer Nienke Stap.

Sjarme…

De lêste twee lessen fan ’e kursus Bildts hew ik misse motten. Spitig, want ik fon ’t ’n leuke en leerseme kursus. Een keer waar ik syk en ’e lêste keer had ik sitting op ’n stimbero, ’t stimbero in ’e Westhoek.
De lêste jaren wor ik met ’e ferkiezings altyd indeeld op ’t stimbero in ’e Westhoek, in ‘De Spitsroeden’ bij Meijer op ’e Ouwe-Dyk. Ok al is ’t ’n klain stimbero, ’t ferfeelt niet soa gau, want dat stimbero het ‘charme’ fyn ik. Hoe sêge je dat met ’n mooi Bildts woord? In ’t woordeboek fan Buwalda, die’t in ’e Westhoek weunt, staat ’t woord ‘charme’ niet. In ’e kursus hew ik leerd dat je ’n woord skrive soa’t je ’t sêge. Dan wort ’t dus sjarme, met s.j.a.r.m.e.
In ’e Westhoek weune Bilkerts, maar ok feul mînsen fan bútten ’t Bildt, import. Trouwens, de stimberoleden met mij waren ok gyn Bilkerts, aigenlik ok ’n bitsy import.
De sjarme fan al die ferskillende mînsen is dat se allegaar hur aigen ferhaal ‘fertelle’. De een komt skrúttel binnen en laat ’m laide dur de leden fan ’t stimbero. ’n Ander komt met ’n prot êrms en benen binnen, dan is ‘De Spitsroeden’ gau fol, want ’t is letterlik en figuurlik klain (letterlik omdat ’t ’n klaine rúmte is en figuurlik omdat d’r in ferhouding wainig stimmers komme). Goenent nimme de tiid en fertelle ’n persoanlik ferhaal. Anderen binne haastig en wille gau weer feerder. De een staat nag lang te harsensskrâben over welk hokky road inkleurd worre mot, ’n ânder is fastberaden en gau klaar. Bij allegaar ferdwynt ’t stimformulier in ’e groate kontainer, de stimbus. In ’e Westhoek had ’e stimbus wel wat klainer weze kinnen, dat had wat meer sjarme had in dat klaine stimburo.
’t Waar al avens na ’t eten doe’t d’r ’n frou in kwam om te stimmen. Doe’t se klaar waar en hur tas weer over ’e skouder hong, fertelde se dat se onderweegs waar na St.-Anne, na kursus Bildts! Ik kon hur niet, dus ik saai: “Oh, na de kursus Bildts foor niet-Bildtstaligen?” Dat klopte, se had d’r sin an. Se fon ’t spitig dat deur korona de kursus lange tiid stil laid had en had ’t gefoel dat se weer opnij beginne most. Ik saai: “Doen de groeten an Anna.” Se keek mij fernúvverd an en ik fertelde doe dat ik ’e kursus foor Bildtstaligen folg en dat ik froeger bij Anna in ’e klas sitten hew. Die frou en ik kinne nander niet, maar soa’n toefallige kinnismaking het ok sjarme….