Kollum Gerard de Jong: Knipsels

’t Fersamelen sat d’r altyd al in: artikels en stikkys útknippe en beware. Ik froeg plakboeken en pritt-stiften op ‘e jareg froeger. ‘t Inplakken bleef d’r al gau bij, met as risseltaat doazen en doazen fol losse knipsels die’t ik elke ferhúzzing weer metsleepte.

Ik taalde d’r aigenlik nooit naar. ‘t Waar d’r, dat waar genog. Met in ‘t achterhoofd ‘n ‘t faag idee dat ik, at ik met pînsjoen weze sou, d’r ‘s goed foor sitten gaan sou. De balâns opmake.

Om oud en nij hine wou ik de werkkamer oprúmme en kwam ik se teugen. Oud en nij is ‘n gefaarlike tiid om opsloegen herinnerings teugen te kommen; ik had tefeul frije tiid om de nostalgise lokroep te weerstaan. Maar werom ok wachte ant ik de 70 passeerd bin? Werom niet nou ‘t bijnander knipte argyf indúkke?

The Beatles op ‘n haar na in Jubbega

Artikels over de (on-)mooglikhyd fan tiidraizen, swarte gatten en de snaartheory. Seuven ferskillende foorpagina’s fan 11 septimber. De Elfstedentocht-bijlage fan deuze krant út 1997. ‘n Tiendelige sery titeld ‘Wat is de euro?’ (út 1999). Stikken over film,

filosofy en fooral kûnst en literatuur. Themabijlages, in memoriams, kollums fan Adriaan Jaeggi, M. Februari, CaMu’s, Heldring, Hofland, Heijne, ‘n heel pak fan Marjoleine de Vos.

En ‘n fantastys stik fan Sietse de Vries in deuze krant over hoe’t The Beatles op ‘n haar na ooit in Jubbega speuld hadden, maar de organisasy de band dos niet geskikt fon en ôfwees. (Dut waar nag krekt soa nij foor mij as doe’t ik ‘t jaren leden útknipte; je fergete meer as dat je onthouwe.)

Argifarissen, ferheug jim

Wij fersamele en puzzele ônssels bijnander. Foorkeuren, infloeden, insichten en interesses. Elk knipsel het mij ooit ‘n dienst bewezen en myn pâd foorút wat ferlaid. ‘t Binne de broadkrúmmels die’t achterbleven binne op de roete na myn nou toe.

‘n Part derfan – weronder de tiendelige sery ‘Wat is de euro?’ – lait nou in de oudpepierbak. Maar fan ânderen weet ik seker dat se elke skifting overleve sille. ‘t Is ok ‘n goeie infestering want hur weerde groeit met de tiid: doe inkeld ‘n knipsel, nou ‘n knipsel dat wat sait over werom at ik ‘t beware wou. Argifarissen, ferheug jim: over minder dan ‘n jaar is ‘t weer oud en nij.

Bron: Leeuwarder Courant, 30-01-2024