Kollum Gerard de Jong: Bra wiis

’t Is mooi at je merke dat bepaalde ferwizings oppikt worre, de overweldigende reäksys binne ’n wêrm bad en ik sou lige at ik sêge sou dat ik d’r niet fan geniet dat de thematyk begrepen wort. Dos is d’r niks mooier om te horen wat d’r ontstaat tussen ’t boek en de lezer. Bra mooi.

Bra, adv. [bra:]. Bar, erg, zeer. – syk . (Woordeboek fan ‘t Bildts). ’t Is ’n doadgewoan Bildts woord dat ’n prot brúkt wort. Ik had d’r nooit bij stilstaan dat dut woordsy – fooral, maar niet inkeld – Friezen soa opfâle sou. De sjoernalisten fan de Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad enTrouw noemden ’t in de inter-vjoes over myn boek allegaar as ’n woord dat hur opfâlen waar. Dat ferraste mij dan weer.

Jan Ybema fan ’t Friesch Dagblad wou gelyk wete wer’t ’t woord wegkwam en begon te googlen. Sou d’r ’n relasy met ’t Súd-Afrikaanse ‘baie’ weze? Hij kwam – fansels – op de Ingelse Wikipedia-pagina foor ‘beha’.

Ok Sieta de Vries fan NHL Stenden froeg mij over ‘bra’ en docht an deselde Súd-Afrikaanse konneksy. Maar ‘baie’ blykt út ’t Maleisys te kommen. En ’t Skandinavise ‘bra’ (goed) is ’t ok niet. Sieta’s kollega Jelle Brandsma kwam fia internet op ’n ferband met ’t Hollânse ‘bar’ (‘Het Bildts als resultaat van Fries-Hollands taalcontact’, Eric Hoekstra & Marjo van Koppen, 2001). Befoorbeeld: ‘Het is bar koud’.

Hoe’t ’t ok sit, ik bin bra wiis met deuze onferwachte deurbraak fan dat bra mooie Bildtse adjektyf. Ik wîns jim allegaar ’n bra mooi en sônd 2023.

Bron: Leeuwarder Courant, kollum Gerard de Jong, 27-12-2022