Hoge hakken

Aigenlik kyk ik nergens meer fan op, maar dat is dochs niet helendal waar. D’r binne nag bij ’t soad mominten dat ik mij dochs nag ferbaas.
Soa ston d’r fan’t seumer ’n stikky in ’e Luwter krant over ’n jonge fan sestyn die’t met hoge hakken de klanten op ’t terras an ’t bedienen waar. Astou him love mâgst, en werom sou ik dat niet doen, dan kreeg hij alleen maar positive reaksys, al waren se eerst al ferbaasd.
Ok draagt-y wel ’s toppys, soa saai-y. Nou mot ik fersichtig weze met wat ik sêg, want je wille gyneen skansere, maar dut likent mij soa toe dat alleen sommige homoseksuelen dut doen souwen. Klopt ok wel, want hij komt d’r gewoan foor út dat hij dat is. En der is ok niks met, sêg ik d’r fort achteran. Ik hew d’r in elk gefal helendal niks op teugen.
Deuze jonge deen die hoge hakken an, of doen je hakken ônder…? Hoe dan ok: hij deen dat om sien te laten dat dut him helendal niks skele kin. Dat is de spirit!
En dan ston d’r in septimber ’n stikky met as titel ‘Een jurk staat een man ook heel leuk’ in ’t magazyn ‘Meer’ fan de Luwter krant werin ’n man angâf dat ’t soa starigan tiid weze mot dat ’t dragen fan ’n jurky of rokky deur ’n man gewoan fonnen worre mot. Nou, meskien komt d’r ok wel ’n tiid dat dut heel gewoan wort. Dat sou mij niks ferbaze. Meskien lope de mânly over soafeul jaar niet alleen in ’n jurky of rokky en op hoge hakken, maar make se hur ok nag ’s op. Wel ja…
Kyk, de frôly binne deur de jaren hine dichter na de mânly toegroeid deur niet meer allenig jurken te dragen, maar ok broeken. Ans had de útdrukking ‘De frou het de broek an’ ok niet bestaan, n’t waar? In de eerste desennia fan de forige eeuw waar ’t dragen fan broeken deur frôly ondinkber.
En werom souwen de mânly dan nou niet dichter na de frou toegroeie kinne?
Dat is met meer frôly-dingen soa. Kin een mij befoorbeeld fertelle werom d’r ferskil is in rúkkersgoed foor mânly en froly? Werom is dut spul niet foor baide geslachten? Ik fyn sels de frôlygeurtsys ok lekkerder rúkken as die fan mânly. Wat is d’r dan mis met dat je dan ’n froulik luchy op doen? En ânsom kin ’t ok fansels: frôly met ’n mânlysluchy op. Maar dat raad ik de frôly niet an.
Maar ik sil nou ôfslútte, want ik sil half negen te swimmen. En ik bin súvver wat senuwachtig, want ik hew krekt ’n nij swimpak kocht. Een met ’n blommetsysmotyf. Ik hoop maar dat die ândere mânly dut badpak mooi fine sille.

Omrop Fryslân – 02-11-2021 – Jan de Groot