Hoe staat ’t d’r foor op dut stoit?

De seumer is d’r en dat merke je wel an ’t mooi weer. Dut betekent ok dat de seumerfekânsy d’ran komt. Fansels blive de frijwilligers op de achtergrônd doende, maar ok sij gaan op fekânsy. Tsja, betiden binne frijwilligers krekt mînsen…

Maar d’r binne nag genog projekten der’t wij ôns met doende houwe. Wij hewwe ’t al ’s eerder noemd, maar ’n groep is drok an ’e gang met de skeurkalinder 2022. Dat is ’n bilgfol werk, sille wij jim fertelle, maar ’t sil op tiid klaar weze.

Feerder hout de ôfdeling Taal him doende met boeken en met ’t fertalen en nakiken fan Bildtse teksten die’t naar ôns stuurd worre.

De ôfdeling History het ’n prot nij spul kregen. Befoorbeeld groate doazen met foto’s fan ferskaidne skoalen fan ’t Bildt. D’r is al nooit gyn werk, maar dut komt d’r nou nag ’s bij. Maar de frijwilligers fan deuze ôfdeling fine ’t prachtig werk om te doen.

Dan begint Gerard de Jong op 1 july as taalkoordinator fan de gemeente. ’n Hele goeie saak. Skielk sil ’t bestuur met Gerard om ’e tafel om gedachten út te wisselen.

Ok binne wij nag doende met ’n mooi projekt, maar der mâge wij op dut stoit nag niks over sêge.

Ant soafeer de korte bijprater. Elkeneen ’n mooie seumer toewînst. En at wij tussendeur nijs hewwe, dan sette wij dat fansels drekt op de soasjale kanalen fan de Stichting.