Elkeneen welkom bij útraiking 1ste eksemplaar ‘De Klaine Prîns’ an Erik van Muiswinkel

D’r binne ’n prot kynderboeken skreven. Dat is ’n open deur inskoppe, der binne wy ôns bewust fan. Maarrrr… wete jim dat d’r in ’t Bildts niet eens soafeul kynderboeken binne? At je de kines betrokken blive late wille met ’t Bildts is ’n Bildts kynderboek och soa belangryk.

Stichting Bildts Aigene helpt der in met en presinteert ’t kynderboek ‘De Klaine Prîns’ in ’t Bildts. Wete jim wel dat ’t oorspronklike boek ’t meest fertaalde kynderboek fan de wereld is? In hoefeul talen dut al útgeven is, fâlt niet meer bij te houwen.

Nou dus ok ’n Bildtse fersy. Dut boek is ’t gefolg fan de samenwerking tussen Bildts Aigene en útgeverij Louise út Grou die’t ’t boek ok útgeeft.

En ’t boek ‘De Klaine Prîns’ wort op dînsdeg 19 novimber e.k. om 16.00 uur presinteert. “Wat ’n núvvere dâg, ju, en núvver tiidstip”, hore wy feul mînsen al dinken. Terecht, hoor. Maar dat het ’n reden, want wete jim wel wie’t ’t eerste eksimplaar boek overhandigd krijt? Erik van Muiswinkel. En die mot al kinne fansels. Derom is d’r foor deuze dâg koazen.

Maar dat is ok ’s wat âns as op frijdeg of saterdeg, dochs? Wij hewwe d’r in elk gefal ’n prot nocht an. Wij hope fan jim ok, want dat sou dan mooi útkomme, want at jim wille, kinne jim der gewoan bij weze in de groate saal fan dorpsintrum ‘Ons Huis’. Dan make wy d’r ’n mooie overdâg fan. Elkeneen is fan harte welkom.