Eerste eksemplaar fan ‘De Klaine Prîns’ overhandigd an Erik van Muiswinkel

D’r is weer ’n Bildts kynderboek bijkommen. Of is ’t ok ’n boek foor folwassenen? Ja, kin ok. Hoe dan ok: dînsdegoverdâg 19 novimber l.l. worde ’t eerste eksemplaar fan de Bildtse ferzy fan ‘De Kleine Prins’ in de groate saal fan ‘Ons Huis’ in St.-Anne útraikt. In ’t Bildts hyt ’t dan fansels ‘De Klaine Prîns’. De bekinde kabaretjé Erik van Muiswinkel kreeg ’t eerste boek overhandigd deur Bauky Luinstra fan Stichting ‘Bildts Aigene’.

De krekt noemde Bauky laide deuze overdâg. Sij is ok een fan de twee oversetters fan ’t boek. Feerder hield se die overdâg ok nag ’n toespraak. Se had ’t dus maar drok met ‘De Klaine Prîns’. Na hur openingswoord kwam Eddy van der Noord fan útgeverij ‘Louise’ an ’t woord. Hij fertelde hoe’t alles tot stand kommen is. De samenwerking met ‘Bildts Aigene’ en ’t realiseren fan ’t boek. ’t Waar ’n mooie toespraak die’t gyn tel ferfeelde.

Doe waar ’t Bauky sels die’t fertelde over de forming fan ’t boek in ’t Bildts. Hoe’t de oversetters Jan de Groot en sijsels werkt hewwe an ’t boek. Se noemde in hur ferhaal befoorbeeld de mooie Bildtse woorden die’t d’r instaan en die’t teugenworig hest niet meer brúkt worre of selfs helendal niet meer. Ok de nakikers Geke Postma, Janny Bouma, Cees Krottje en Jeroen Slager worden niet fergeten in hur toespraak. ’t Is namelik altyd goed at d’r meer mînsen de tekst nakike. Meer persoanen sien ommers meer as een as twee.

Doe kwam ’t momint dat Bauky ’t eerste eksemplaar offisjeel overhandigde an Erik van Muiswinkel. Na dut momint pakte van Muiswinkel de mikrofoan en begon an syn prachtige en dus boeiende ferhaal over syn fassinasy foor ’t boek ‘De Klaine Prîns’. Fansels sat d’r ’n mooi stikky humor in.

Coos van Kooten, foorsitter fan Bildts Aigene, sloat derna ’t offisjele part ôf werna d’r nag gelegenhyd waar foor ’n happy en dranky.

’t Boek ‘De Klaine Prîns’ is foor € 19,50 (en niet € 9,50 soa’t in de krant staat) te koop in de bibletheek, maar je kinne ’t boek ok fia ôns webwinkel bestelle die’t op ôns sait te finen is.

(foto: Jelke de Jager)