Bildtse pangram priisfraag: de útslag!

’n Stikminnig weken leden het Bildts Aigene froegen wie’t ’t mooiste (en kortste) Bildtse pangram skrive kon: ’n soa kort en orizineel mooglik sintsy der’t alle letters fan ’n taal in foorkomme, krekt as the quick brown fox jumps over the lazy dog. In ’n Bildts pangram motte der dus de 31 karakters a, â, b, c, d, e, ê, f, g, h, i, î, j, ij, k, l, m, n, o, ô, p, r, s, t, u, ú, û, v, w, y en z in sitte.

Wij hewwe heel wat mooie insturings binnenkregen, goenent heel kort, ânderen weer wat langer, ok satten d’r ‘n paar tussen die’t spitig genog niet alle karakters hadden, maar de sjuryleden (Bauky Luinstra, Jan de Groot en Cees Krottje) hewwe d’r och soa fan genoaten.

Nou het ’t even duurd foor’t de útslag en de priis d’r waren, maar de winner fan ’e priisfraag is Janny Lautenbag út Menaam, met hur pangram

Bep sâg fernúvverd dat pake Rînse met kûnstgebit deuze sachte wêrme trompybôl jussys wegkrije kon.

Niet de kortste fan ’e pangrammen die’t wij binnenkregen hewwe (48 karakters), maar kort genog, ’n prot Bildts taalaigene, en “je sien ’t soa foor je”, neffens de sjury. Sij het fan Bildts Aigene ’n prachtig broadbôrd kregen met hur aigen pangram d’rop!

Janny worde op de foet folgd deur nag drie ândere prachtige pangrammen, die’t ’t fansels ok ferdiene om noemd te worren. Joviale mînsen fulle brúnne rônde glâzen met ’n wêrm koppy brij en rechte rûg (mooi kort en hest poëtys; at wij niet beter wisten, hadden wij nag dinke kinnen dat ’t ’n bestaand sechy waar – fan Sytse Keizer), Die seuven frôly út de Wijk mâne lache om ’n bêzje mîg op ’e brûg (met Nederlânse plaknaam d’rtussen maar de alderkortste fan ’e insturings – fan Jeroen Slager), en Op myn frije dâg laai die núvvere swerfhônd op ’e rûg op ’t sachte útfanhúzzersbêd intîns te janken (‘n tikkeltsy langer, maar ok met tipys Bildtse woorden en mooi beeldend — fan Simone Dijkstra).

Ok wouwen wij een fan ’e fijf (!) pangrammen fan Sjoerd Schaaf jim niet onthouwe: Bij búrman sâg ik dînsdegs op ’e tillefizy wrachtig seuven frôly op ’n kêde. Se joegen achter ’n mûd an. Bitsy an ’e langere kant èn bestaat út twee sinnen, maar wel och soa mooi fonnen.

Bij eandsybeslút: wij hadden fansels graag alle insturings in dut stikky opnommen, maar de sjury wil jim in elk gefâl allegaar och soa bedanke foor jim prachtige kreäsys – Hulde!