Bildtse Post

Dînsdegoffend 29 juny gong de kollum fan Jan op de radio bij Omrop Fryslân over wat d’r gebeuren gaat met ‘de Bildtse Post’.

Deuze week mot ik ’t over ‘de Bildtse Post’ hewwe, der kin ik niet omhine. Die krant ferskynt môrn namelik foor de allerlêste keer. Ja, in de form soa’t wij die al jaren kinne, bedoelst, sille de skerpe Bildtse folgers d’r nou drekt achteran sêge. De krant krijt inderdaad ’n deurstart, soa worde fleden week bekind. Pieter Jan Heidstra nimt de BP namelik over. ’n Woudpyk die’t ’t Bildt rêde mot, ’t mot niet botter worre… Maar klasse dat hij dut oppakt.
Op sich bin ik fansels soa wiis as ’n protter dat de krant ’n deurstart krijt, maar wort ’t dan wel de krant die’t wij wonnen binne? Ni. ’t Wort ’t namelik krekt niet, fyn ik. In plak fan eenkeer in de week komt de krant befoorbeeld aansen eenkeer in de maand út. Dus de echte Bildtse Post soa’t wij die nou kinne en alle weken weer och soa naar útsien, wort ’t dus niet. ’t Is krekt al krijstou Chantal Janzen op dyn skoat wurpen as dyn nije daisy, maar wij mâge nander maar eenkeer in de maand sien. En dan het se die keer ok nag pinenthoofd, dink? Ho, ho, ’t is fandaag niet gepast om grappys te maken.
Nou’t die nije krant maandliks ferskynt, kinne je d’r ok gyn nijs indoen. Neffens mij sille ’t dan waarskynlik meer achtergrôndferhalen, intervjoes ensoa worre.
Wat ik al toejuich is dat d’r in elk gefal ’n krant komt dat over ’t Bildt en ’t Bildts gaat. En heel belangryk is dat Gerard de Jong behouwen blyft.
Maar toegelyk fraag ik mij weer ôf hoe’t ’t nou feerder gaan sil, want ’n ândere krant, Bildt.nu, komt ok al eenkeer in de maand út met deselde intînsy as wat de BP fan septimber ôf doen sil. En baidegaar worre ok nag ’s hússyriem op ’t Bildt besorgd. Kinne twee kranten met deselde identiteit wel naast nander bestaan blive of is’t meskien beter om metnander in gesprek te gaan en samen te werken. Of dat d’r na dut overleg maar een krant útkomt en dat baide pertijen nander hierin fersterke kinne?
Met mij fine ’n prot mînsen ’t in elk gefal freeslik dat de BP in syn fertroude form ophout. De BP is dochs ’n institút op ’t Bildt. De krant waar d’r foor de Bilkerts en ’t Bildts. Alles watstou wete mostest over ’t Bildt ston derin.
Wij binne froeger thús met de krant groat brocht. Myn broer weunt al ’n heel hut in Drachten, maar is altiten abonnee bleven. Alle weken kreeg hij de krant opstuurd en ’t mist mij niet dat hij him alle weken krekt ’n jareg jonky fan seuven foelde, at de BP weer op de deurmat laai, om ’t soa maar ’s te sêgen.
En myn sus út Luwt krijt altiten ‘de Bildtse Post’ fan ôns mim. Lessen saai se ’t folgende over de BP: “Alle keren lees ik wat werfan ik dink: wat mooi dat ik dut weet.” Maar ok dut sitaat komt fan hur: “Dan lees ik befoorbeeld dat Aagy út Froubuurt sturven is.”
Maar goed, ’t is over met ‘de Bildtse Post’ in de fertroude form. Ik bedank femily De Jong foor ’t jarenlange leesplezier. De ‘ouwe’ ‘Bildtse Post’ komt dan wel nooit meer werom, maar de herinnerings an de krant pakke se ôns nooit meer ôf!

(alle dînsdegoffens tussen 8.10 – 8.25 uur hine is de nije kollum op de radio te horen).