Bildts Aigene soekt frijwilligers!

In de Nije Bildtse Post fan fleden week ston ’n adfertînsy fan Bildts Aigene en dat is niet soamaar ’n adfertînsy…!

Want Bildts Aigene (BA) het dringend ferlet fan nije frijwilligers. BA wil ônder ândere meer dingen organisere, make en útbringe en derfoor binne meer frijwilligers norig. Dan krekt kinne de groate en minder groate plannen waarmaakt worre.

Búttendat is de spoeling wat betreft ’t antal teugenworige frijwilligers dun, mot ik eerlik sêge. Bepaalde ôfdelings binne wel arig beset, maar BA kin nag ’n prot help brúkke bij ’t organiseren fan de aktiviteiten (dink hierbij an de gedichte-avend, Bildts diktee, boekpresintasy ensoa.), metdoen en metdinke in werkgroepen om wat te maken en út te bringen (befoorbeeld boeken en de skeurkalinder fan 2024), fertalers kinne wij altiten brúkke, skrivers fan artikels foor op soasjaal media, goenent die’t wat overtipe wille en nije bestuursleden binne sèker norig.

Nou, jim leze ’t: BA het ferlet fan jim. Bildts Aigene is och soa belangryk. At d’r in korten gyn nije frijwilligers bijkomme, dan wort ’t soa starigan hyltyd dreger om de saak fan ’t Bildts Aigene draaiende te houwen. En blikstynders, Bildts Aigene mâg fansels niet ferdwine! Wie moet him dan foor ’t hoeden en ’t noeden fan ’t Bildt en Bildts insette!? Dan is d’r ommers gyneen meer!

Niet griene dus, sou’k dus sêge, maar d’r hine! Na Bildts Aigene. Trouwens, jim hoeve niet spesjaal na de bibletheek toe, hoor, der’t Bildts Aigene sit, maar jim kinne ok maile of belle. Dut alles staat in de adfertînsy feerderop in de krant. Alfast och soa bedankt!