ANWB Fytsferlichtingsaksy ok in ’t Bildts

Maandeg 17 oktober l.l. is ’t startsain geven foor de jaarlikse Fytsferlichtingsaksy ‘Zet je licht aan!’
Stichting Bildts Aigene wil hyltyd meer dat ’t Bildts sichtber wort op ’t Bildt. Fander dat de landlike aksy fan de ANWB fertaald is naar ’t Bildts: ‘Gyn licht, gyn sicht.’

Marije út Beetgummoln, leerling fan Campus Middelsee, mocht de eerste Bildtse tekst spoite op ‘t plain bij de Campus in St.-Anne. Ankommende weken sille jim op ferskaidne plakken op ‘t Bildt de tekst ‘Gyn licht, gyn sicht” staan sien.

(foto: Jelke de Jager)